THE ASSOCIATION BETWEEN COPING STRATEGIES AND STRESS LEVELS AMONG INTERVENTION TEACHERS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN BIEN HOA CITY, DONGNAI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE ASSOCIATION BETWEEN COPING STRATEGIES AND STRESS LEVELS AMONG INTERVENTION TEACHERS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN BIEN HOA CITY, DONGNAI
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ VÀ MỨC ĐỘ STRESS CỦA GIÁO VIÊN CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
 
Creator Tuyền, Nguyễn Thị Bích
Trúc, Nguyễn Thanh
Thuộc, Huỳnh Thị Bích
 
Subject
Stress levels Coping strategies Intervention teachers Children with Autism Spectrum Disorder Dongnai
Tâm lý học
Mức độ stress Chiến lược ứng phó Giáo viên can thiệp Trẻ rối loạn phổ tự kỷ Đồng Nai
 
Description The study aimed to explore the association between coping strategies and stress levels of the intervention teachers of children with autism spectrum disorder in Bien Hoa City, Dongnai. A cross-sectional survey of a sample consisting of 93 intervention teachers assessed Depression, Anxiety and Stress Scale DASS42 and The BriefCOPE inventory. The survey found that the proportion of intervention teachers experiencing stress was 36,6%; of which, 17,2% of teachers showed mild levels of stress; moderate stress accounted for 16,2%; and 3,2% of teachers registered high levels. The teachers' most common stress coping strategy is problem-focused coping (M = 2,02); then emotion-focused coping (M = 1,793); and finally the avoidance coping (M = 0,912). Notably, avoidance coping strategies showed a significant association with stress levels (r = 0,582; p-value <0,01). These findings suggest that replacing avoidance coping strategies with positive coping styles (problem-focused coping, emotion-focused coping) would help mitigate the stress of teachers.
Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát mối liên hệ giữa các chiến lược ứng phó và mức độ stress của giáo viên can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu thực hiện phương pháp khảo sát mô tả cắt ngang thông qua trắc nghiệm DASS42, thang đo ứng phó BriefCOPE với mẫu là 93 giáo viên can thiệp. Kết quả cho thấy, có 36,6% giáo viên biểu hiện stress từ mức độ nhẹ (17,2%), vừa (16,2%) đến nặng (3,2%). Chiến lược ứng phó với stress phổ biến nhất của giáo viên là kiểu tập trung vào vấn đề (ĐTB = 2,02); kế đến là tập trung vào cảm xúc (ĐTB = 1,793); và cuối cùng là ứng phó né tránh (ĐTB = 0,912). Đáng chú ý, ứng phó né tránh có mối tương quan thuận với mức độ stress (r = 0,582; p < 0,01). Những kết quả này gợi ý rằng, việc thay thế chiến lược ứng phó né tránh bằng các kiểu ứng phó tích cực (tập trung vào vấn đề, điều chỉnh cảm xúc) có thể giúp giảm bớt stress cho giáo viên.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4231
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 84 - 91
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 84 - 91
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4231/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library