STUDY ON THE IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF DONG THAP UNIVERSITY ON STUDENT SATISFACTION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY ON THE IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF DONG THAP UNIVERSITY ON STUDENT SATISFACTION
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG
 
Creator Tuấn, Huỳnh Quốc
Tú, Trần Ngọc
 
Subject
Satisfaction; Student satisfaction; Social responsibility; University social responsibility; Dong Thap University

Sự hài lòng; Sự hài lòng sinh viên; Trách nhiệm xã hội; Trách nhiệm xã hội trường đại học; Trường Đại học Đồng Tháp
 
Description The study aims to examine the impact of social responsibility of Dong Thap University on student satisfaction. In order to do this study, the authors improve the target group dissertation (01 group of 07 lecturers and 01 group of 07 students) to adjust the scale and then directly interview 400 students studying at field (simple stratified and random sampling method is applied) for the quantitative research phase. Besides, the method of data analysis chosen by the authors is to evaluate the structural equation model according to the partial least squares method with the support of SmartPLS 3.0 tool. Research results have shown: Internal Management and society have a direct influence on social responsibility of Dong Thap University; Social responsibility of Dong Thap University has a direct impact on student satisfaction. Besides, in this study, no direct relationship between teaching and research activities and social responsibility of Dong Thap University has been found.
Nghiên cứu nhằm xem xét tác động của trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp tới sự hài lòng của sinh viên. Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành thảo luận nhóm mục tiêu (01 nhóm gồm 07 giảng viên và 01 nhóm gồm 07 sinh viên) để điều chỉnh thang đo và sau đó phỏng vấn trực tiếp 400 sinh viên đang học tập tại trường (phương pháp chọn mẫu phân tầng và ngẫu nhiên đơn giản được áp dụng) phục vụ cho giai đoạn nghiên cứu định lượng. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích dữ liệu được nhóm tác giả lựa chọn là đánh giá mô hình phương trình cấu trúc theo phương pháp bình phương nhỏ nhất riêng phần với sự hỗ trợ của công cụ SmartPLS 3.0. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Quản trị nội bộ và xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp; trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này chưa tìm thấy mối quan hệ giữa trực tiếp giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu với trách nhiệm xã hội trường Đại học Đồng Tháp.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor Dong Thap University
Đại học Đồng Tháp
 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4148
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 35 - 42
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 35 - 42
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4148/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library