ASSESSMENT OF SATISFACTION OF MASTER STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ASSESSMENT OF SATISFACTION OF MASTER STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Hà, Lê Thu
Thảo, Nguyễn Thị
 
Subject Social science
Satisfaction Factor Students Master Thai Nguyen University

Sự hài lòng Nhân tố Học viên Cao học Đại học Thái Nguyên
 
Description The research was conducted to determine the factors affecting the satisfaction of master students at Thai Nguyen's member universities. Data analysis method through SPSS software with descriptive statistical tools, test scale with Cronbach alpha coefficients, discovery factor analysis (EFA) and Regression analysis was performed to clarify the problems related to the research hypothesis. The Regression model consisting of five variables (Lecturers, Facilities, Tuition Fee, Education program, University Support) is used to identify the factors that affect student satisfaction. The research results show that the variables in the model have a positive relationship with student satisfaction. In particular, the Tuition Fee factor has the highest Beta coefficient of 0.302. From the research results, the author also proposed a number of solutions to improve the satisfaction of master students at Thai Nguyen's member universities.
Nghiên cứu đã được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của học viên cao học tại các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên. Phương pháp phân tích dữ liệu thông qua phần mềm SPSS với các công cụ thống kê mô tả, thang đo kiểm định với hệ số Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy được thực hiện để làm rõ các vấn đề liên quan đến giả thuyết nghiên cứu. Mô hình hồi quy bao gồm năm biến (Đội ngũ giảng viên, Cơ sở vật chất, Học phí, Chương trình đào tạo, Hỗ trợ của Nhà trường) được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến trong mô hình có mối quan hệ thuận chiều với sự hài lòng của học viên. Đặc biệt, yếu tố Học phí có hệ số Beta cao nhất là 0,302. Từ các kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của học viên cao học tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4219
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 78 - 83
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 78 - 83
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4219/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library