DETERMINANTS OF HOUSEHOLD EXPENDITURE ON EDUCATION IN RED RIVER DELTA REGION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DETERMINANTS OF HOUSEHOLD EXPENDITURE ON EDUCATION IN RED RIVER DELTA REGION
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
 
Creator Ngoan, Ngô Thị
Mai, Nguyễn Thị Tuyết
Trang, Đàm Thị Thu
Hường, Trịnh Thị
 
Subject
Education expenditure; Education levels; Tuition fees; Red River Delta; Head of household

Chi tiêu giáo dục; Cấp học; Học phí; Đồng bằng sông Hồng; Chủ hộ
 
Description Househoold investment in education and training has been focused and increased in recent years in Vietnam, but this amount still remains inadequate. The study analyzes the factors influencing people's education expenditure in 11 cities and provinces at Red River Delta region in 2018. The Tobit censorship regression model is implemented for household eduction expentidure and socio-economic and demographic variables, based on the Vietnam Household Living Standard Survey 2018. The average share of education expenditure is about 4-7% of total household expenditure. By level of education, the average spending on higher education is the highest. Factors significantly influencing people's educational expenditures are household income and head characteristics (education attainment and gender), education subsidies, tutoring, place to live. The research provides scientific evidences for policy-makers who plan to develop and train human resources in the region in the future.
Đầu tư và phát triển giáo dục đào tạo được các hộ gia đình chú trọng và duy trì ở mức cao trong những năm gần đây, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của người dân ở 11 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng trong năm 2018. Mô hình hồi quy kiểm duyệt Tobit được sử dụng, chi tiêu cho giáo dục và các đặc điểm kinh tế-xã hội của hộ gia đình được tính toán từ Bộ số liệu mức sống dân cư 2018. Mức chi cho giáo dục trung bình khoảng 4-7% tổng chi tiêu của hộ gia đình. Theo các cấp học, mức chi bình quân cho giáo dục đại học nhiều nhất. Các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới chi tiêu giáo dục của người dân như thu nhập hộ gia đình và đặc điểm chủ hộ (trình độ giáo dục và giới tính), trợ cấp giáo dục, học thêm, nơi sống. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong vùng trong tương lai.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4084
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 53 - 61
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 53 - 61
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4084/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library