ENHANCING EXAMINATION SKILLS FOR STUDENTS IN MARXIST – LENINIST PHILOSOPHY OPEN-BOOK-EXAM OF TNU - UNIVERSITY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ENHANCING EXAMINATION SKILLS FOR STUDENTS IN MARXIST – LENINIST PHILOSOPHY OPEN-BOOK-EXAM OF TNU - UNIVERSITY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM BÀI THI ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Bích, Hoàng Ngọc
 
Subject Education
Education; Skills; Exam; Documents; Marxist – Leninist Philosophy

Giáo dục; Kỹ năng; Bài thi; Tài liệu; Môn Triết học Mác – Lênin
 
Description TNU - University of Communication and Information Technology has been applying the form of essay writing exam, allowing students to use materials when doing the Marxist – Leninist Philosophy exam. This article aimed to clarify the requirements of essay writing and propose some measures to help students improve their skills and do well in exams. This article used the combination of the analytical method, logical method, assement method and historical method. The research results show that the Philosophy essay test not only meets the general requirements of a science test, but also meets the specific requirements associated with the subject: logical thinking, creative thinking and social abilities. Statistics on final exams of Marxist-Leninist philosophy of 200 random students in 2019-2020 academic year showed that the percentage of students got mark A, B, C, D and F was 14.5%, 33.4%, 32.9%, 15.1% and 4.1% respectively. Thus, many students’s essays met requirements limited to some extent; even some did not meet requirements, which could have negative impacts on the university’s training quality and students’ psychology when studying the other subjects. Therefore, it is necessary to improve students’ exam-taking skills by further promoting the role of lecturers in supporting students determine the requirements of the test; improve students’ exam review efficiency and exam presentation skills.
Hiện nay, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên đang áp dụng hình thức thi viết tự luận, cho phép sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài thi môn Triết học Mác - Lênin. Bài viết này làm rõ những yêu cầu khi làm bài thi, từ đó, đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng và làm tốt bài thi. Bài viết sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, logic, đánh giá và phương pháp lịch sử. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bài thi viết tự luận đề mở môn Triết học ngoài đáp ứng yêu cầu chung của một bài thi khoa học, còn đáp ứng yêu cầu riêng của môn học là phản ánh năng lực tư duy logic, tư duy sáng tạo và xã hội của sinh viên. Thống kê ngẫu nhiên kết quả thi môn Triết học của 200 sinh viên trong năm học 2019 – 2020 cho thấy số sinh viên đạt các điểm A, B, C, D và F lần lượt là 14,5%, 33,4%, 32,9%, 15,1% và 4,1%. Như vậy, nhiều bài thi của sinh viên đáp ứng các yêu cầu này ở mức độ hạn chế, một số bài thi chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều đó tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo của nhà trường, và tạo tâm lý tiêu cực cho sinh viên khi học các môn học tiếp theo. Do đó, cần nâng cao kĩ năng làm bài thi cho sinh viên bằng cách: nâng cao vai trò của giảng viên trong việc giúp sinh viên xác định yêu cầu của bài thi; nâng cao hiệu quả ôn thi và tính khoa học khi sinh viên trình bày bài thi.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3843
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 12 - 19
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 12 - 19
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3843/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library