THE DEVELOPMENT OF CONSTANT MOTIVATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE DEVELOPMENT OF CONSTANT MOTIVATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN CONDITIONS OF BLENDED LEARNING
РОЗВИТОК СТАЛОЇ МОТИВАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
 
Creator Волянюк , Анастасія Сергіївна
 
Subject constant motivation; distance learning; blended learning; motive; applicant
стала мотивація; дистанційне навчання; змішане навчання; мотив; здобувач освіти
 
Description The article considers the problems of implementation of distance and blended learning formats, the difficulties of increasing the constant motivation of students, ways to solve these problems and difficulties. The motives that motivate adult learners to study in the following conditions are determined: self-affirming, material, social, internal, insurance and leisure motives. It is emphasized that motivation is a source and a factor that motivates educational activities and increases the level of professional competence of future teachers. Difficulties in implementing the distance format are grouped into 4 groups: personal difficulties (initial low internal motivation of the applicant, the habit of strict control by the teacher, weak self-organization of students, lack of emotional and psychological contact with colleagues, low responsibility, lack of sense of belonging to groups of students), organizational problems (unclear organization of the course, problems with access to certain educational resources), professional (insufficient professional level in both computer skills and in the submission of material without adaptation to distance format), technical (unstable Internet access, lack of necessary hardware or software). Attention is paid to such strategically important components as attention, confidence, satisfaction. The article analyzes the means of influencing each component in the context of blended learning. The use of the materials described in the article will help to support and increase the motivation of learning in a blended and distance form, will help minimize the above risks, difficulties and problems. Specific examples of tools and instruments are given: during the implementation of the educational process in the context of blended learning is clearly defined feedback, creating a "success situation", formulating the goals of the whole course and individual modules, reflection of distance learning experience by filling out specially designed questionnaires and performing tasks of a reflexive nature. The toolkit can be expanded with additional features of already known platforms and tools – session halls and screen management on the ZOOM platform for online conferences, google forms for testing applicants on the selected topic with subsequent collection and analysis, applications and services Learningapps, Mentimeter, online boards AWWapp, etc.
У статті розглянуто проблеми реалізації дистанційного та змішаного форматів навчання, труднощі підвищення сталої мотивації у здобувачів освіти, шляхи вирішення цих проблем та труднощів. Визначено мотиви, що спонукають вчитися в таких умовах дорослих здобувачів: самостверджувальні, матеріальні, соціальні, внутрішні, мотиви підстрахування та дозвіллєві. Акцентовано, що мотивація є джерелом та чинником, який спонукає до навчальної діяльності та підвищення рівня професійної компетентності майбутніх педагогів. Труднощі реалізації дистанційного формату об`єднано у 4 групи: особистісні труднощі (початкова невисока внутрішня мотивація здобувача, звичка до жорсткого контролю з боку викладача, слабка самоорганізація здобувачів освіти, відсутність емоційно-психологічного контакту з колегами по навчанню, невисока відповідальність, відсутність відчуття приналежності до групи в здобувачів освіти), організаційні проблеми (нечітка організація курсу, проблеми з доступом до певних навчальних ресурсів), професійні (недостатній професійний рівень як в області володіння комп'ютером, так і в подачі матеріалу без адаптації до дистанційного формату), технічні (нестійкий доступ в Інтернет, відсутність необхідного технічного або програмного забезпечення). Увагу приділено таким стратегічно важливим компонентам, як увага, впевненість, задоволеність. В статті проаналізовані засоби впливу на кожен компонент в умовах змішаного навчання.  Застосування матеріалів, описаних в статті, буде сприяти підтримці і підвищенню мотивації навчання в змішаній та дистанційній формі, допоможе мінімізувати зазначені вище ризики труднощі та проблеми. Наведено конкретні приклади засобів та інструментів: під час реалізації освітнього процесу в умовах змішаного навчання ефективним є чітко визначений зворотний зв`язок, створення «ситуації успіху», формулювання цілей всього курсу і окремих модулів, рефлексія досвіду дистанційного навчання за допомогою заповнення спеціально розроблених анкет і виконання завдань рефлексивного характеру. Інструментарій можна розширити за допомогою додаткових функцій вже відомих платформ та засобів – сесійні зали та керування екраном на платформі ZOOM для онлайн-конференцій, google-форми для тестування здобувачів з обраної теми з подальшим збиранням відповідей та їх аналізом, застосунки та сервіси  Learningapps, Mentimeter, онлайн дошки AWWapp та ін.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/367
10.28925/2414-0325.2021.106
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 56-66
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 56-66
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/367/368
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library