USE OF DISTANCE LEARNING TOOLS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USE OF DISTANCE LEARNING TOOLS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
Creator Анісімова, Олена Едуардівна
 
Subject fundamental component; invariant component; variable component of professional training; personal-communicative criterion; activity criterion; distance education; partnership interaction; educators of preschool education institutions
фундаментальна складова професійної підготовки; інваріантна складова професійної підготовки; варіативна складова професійної підготовки; особистісно-комунікативний критерій; діяльнісний критерій; дистанційна освіта; партнерська взаємодія; вихователі закладів дошкільної освіти
 
Description The article "Use of distance learning tools in the professional training of future educators of preschool education" describes the possibilities of using distance learning in the system of professional training of future educators of preschool education. The basis is a triad of components of professional training: fundamental, invariant and variable. The task of basic education is to provide optimal conditions for the formation of scientific thinking, development of scientific information base and modern methodology, education of the inner need for self-development and self-education throughout life. The invariant component is understood to be characterized by significant stability and stereotypes. It is dominated by: the focus on preserving traditional pedagogical approaches; integrative processes, their integrity and generalization. In this case, the invariant part is able to form professionally significant qualities in accordance with modern requirements for the development of psychological and pedagogical science and practice by transforming them in accordance with the new social conditions. The variable component is characterized by: flexibility, innovation, openness to the new in science and technology; dominance of differentiated knowledge. The article also presents the ascertaining stage of the study of the state of formation of the ability to partner by personal-communicative and activity criteria. The toolkit of information and communication technologies for the purpose of increase of a level of special preparation is offered. In particular, the creation of a joint media product, participation in project activities, communication through social networks, blogs, chat correspondence, the use of electronic and mobile applications in the process of goal setting and planning, the use of ICT in the process of recovery, emotional stability, future activity, participation in the work of the Discussion Club, presentation of the results of pedagogical research in the format of a webinar.
В статті «Використання засобів дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» схарактеризовано можливості використання дистанційного навчання у системі фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. За основу взято тріаду складових професійної підготовки: фундаментальної, інваріантної та варіативної. Завданням фундаментальної освіти є забезпечення оптимальних умов для формування наукового мислення, освоєння наукової інформаційної бази і сучасної методології, виховання внутрішньої потреби у саморозвитку і самоосвіті протягом життя.  Інваріантна складова розуміється такою, що відрізняється значною стабільністю, стереотипністю. В ній домінують: спрямованість на збереження традиційних педагогічних підходів; інтегративність процесів, їх цілісність і узагальненість. При цьому інваріантна частина здатна формувати професійно значущі якості відповідно до сучасних вимог розвитку психолого-педагогічної науки та практики шляхом їх трансформації відповідно до нових суспільних умов. Варіативній складовій  властиві: гнучкість, інноваційна спрямованість, відкритість новому в науках і технологіях; домінування диференційованого знання. Визначити рівень оволодіння кожною складовою збалансованої системи можна, на нашу думку,  через партнерську взаємодію у професійній діяльності. У статті представлено констатувальний етап дослідження стану сформованості здатності до партнерської взаємодії майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти за особистісно-комунікативним та діяльнісним критеріями. Запропоновано інструментарій інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення рівня спеціальної підготовки. Зокрема, створення спільного медіа-продукту, участь у проектній діяльності, спілкування за допомогою соціальних мереж, блогів, чат-листування, використання електронних та мобільних додатків у процесі цілепокладання та планування, застосування засобів ІКТ в процесі відновлення працездатності, емоційної стабільності, налаштування на майбутню діяльність, участь у роботі Дискусійного клубу, презентація підсумків педагогічних досліджень у форматі вебінару
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/366
10.28925/2414-0325.2021.102
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 10-19
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 10-19
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/366/367
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library