IMPLEMENTATION EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING UNDER THE CIRCUMSTANCES OF THE PANDEMIC

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title IMPLEMENTATION EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING UNDER THE CIRCUMSTANCES OF THE PANDEMIC
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
 
Creator Васильченко, Лілія Володимирівна
Шацька , Наталія Михайлівна
 
Subject distance learning, blended learning, information environment, educational and cognitive activity of students, electronic resources, methods of communication.
дистанційне навчання; змішане навчання; інформаційне середовище; навчально-пізнавальна діяльність здобувачів освіти; електронні ресурси; засоби комунікації
 
Description The modern information society formulates tasks for the education of professionals who are able to adapt quickly to life situations, acquire the necessary knowledge and apply them in practice without assistance. Problems with the provision of education, which arose during the establishment of quarantine and the introduction of enhanced anti-epidemic measures in areas with a high prevalence of acute respiratory disease caused by the coronavirus, required in real life to find ways to solve them rationally, using modern technologies. The situation made teachers work with information properly, be communicative, work on the development of their own IT competence by themselves. The development of modern technologies has diversified the methods of communication between teachers and students. This article presents an analysis of the implementation of distance learning in the Zaporizhzhia region and focuses on the difficulties faced by teachers, students, their parents, and ways to reduce the problems of introducing distance learning environment in particular. Monitoring the activities of various participants in the educational process provides opportunities to systematize information and provide recommendations for overcoming such difficulties. The experience of 2020 and the results of the survey showed that there was almost no separate distance and e-learning. An online survey was conducted during March 2021 in order to determine the opinion of teachers in the Zaporozhzhia region on the organization of educational and cognitive activities of students in the form of distance learning. The effectiveness of distance learning in educational institutions of the Zaporozhzhia region depends on the technical support of the educational process, the skill of teachers involved in this process, the use of effective communication. Survey participants believe that teacher motivation has less impact on the effectiveness of distance learning than the motivation of the learner. According to many respondents, the schedule of lessons has not changed, but the usual schedule of life has changed dramatically. Many educators emphasize that they work at a computer for more than half a day. Analysis of statistical data and freely expressed opinions of teachers, participants of the survey, suggests that no effective solutions have been found for the organization of "distance" learning, but there are teachers who respond positively to the existing situation and are in innovative search.
Сучасне інформаційне суспільство формулює завдання щодо виховання фахівців, здатних мобільно адаптуватися в життєвих ситуаціях, самостійно набувати необхідних знань та застосовувати їх на практиці. Проблеми з надання освіти, що виникли під час встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом, вимагали в реальній діяльності пошуку шляхів їх раціонального розв’язання, використовуючи сучасні технології. Така ситуація спонукала педагогів грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, самостійно розвивати власну цифрову компетенцію. Розвиток сучасних технологій урізноманітнив методи комунікації педагогів та здобувачів освіти. У даній статті подано аналіз реалізації дистанційного навчання у Запорізькому регіоні, зокрема увага приділена труднощам, з якими зіткнулися педагоги, здобувачі освіти, їх батьки та шляхів нівелювання проблем запровадження дистанційного освітнього середовища. Моніторинг діяльності різних учасників освітнього процесу дає можливості для систематизації інформації та подання рекомендацій щодо подолання таких труднощів. Досвід 2020 року та результати анкетування показали, що практично не відбувалося окремо дистанційного та електронного навчання. Онлайн-анкетування проводилося протягом березня 2021 року з метою визначення думки педагогів Запорізького регіону про організацію навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти за дистанційною формою навчання. Аналіз онлайн-опитування свідчить, що ефективність дистанційного навчання в закладах освіти Запорізького регіону залежить від технічного забезпечення навчального процесу, від майстерності педагогів, які беруть участь у цьому процесі, використання ефективної комунікації. Учасники опитування вважають, що мотивація педагога має вплив на ефективність дистанційного навчання менше, ніж мотивація здобувача освіти. На думку багатьох респондентів, розклад уроків не змінився, а от звичний розклад життя змінився кардинально. Значна кількість педагогів підкреслює, що працюють за комп’ютером більше половини доби. Аналіз статистичних даних та вільно висловлених думок педагогів, учасників опитування, дозволяє припустити, що поки не знайдено ефективних рішень щодо організації «віддаленого» навчання здобувачів освіти, але є педагоги, які знаходяться в інноваційному пошуку.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/363
10.28925/2414-0325.2021.105
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 43-55
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 43-55
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/363/366
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library