MODEL OF STUDENTS’ PROJECT ACTIVITY IN THE DIGITAL SPACE ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINES OF THE PEDAGOGICAL CYCLE

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MODEL OF STUDENTS’ PROJECT ACTIVITY IN THE DIGITAL SPACE ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINES OF THE PEDAGOGICAL CYCLE
МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ
 
Creator Наливайко , Олексій
 
Subject teacher, distance learning, project activity, students, creative projects, digital learning tools
викладач, дистанційне навчання, проектна діяльність, студенти, творчі проекти, цифрові засоби навчання
 
Description The article presents a model of project activities of applicants for higher education in the context of distance-digital learning using the example of disciplines of the pedagogical training cycle. The analysis of the scientific sources devoted to various aspects of project activity and especially in digital educational space is carried out. The theoretical provisions of the project activities in the digital space are described and the tasks that applicants can perform within this activity are presented. The process of implementation of project activities in the conditions of forced distance learning is highlighted on the example of 2nd year students of the School of Foreign Languages of V. N. Karazin Kharkiv National University in the 2019/2020 academic year, and attention is focused on the stages of creating and supporting this activity by a lecturer and a student. These stages include: preparatory (communication between applicants and the teacher), operational (project creation), correction (making changes and additions) and final (public defense and registration of the results). The discussion section reveals the prospects and risks of implementing project activities in the digital learning space. The conclusions provide recommendations for the effective organization of project activities in the digital learning space on the example of disciplines of the pedagogical cycle of training: previous preparatory work of the teacher to clarify the requirements for studying the course and organizing project activities (the emphasis here is on group monitors due to the large number of students: an average of 230 people); bright presentation of requirements and previous achievements in creating creative works (projects); defining a clear sequence of actions of this process; explanation of the sequence of actions and communication between the participants of the process teacher-student, teacher-group of students, student-student; support for feedback in consultations, in messengers (with an emphasis on convenience for all parties); current verification of the obtained results, i.e. support and correction of creative works with obligatory explanation of problematic moments for applicants; organization of public defenses of creative works (projects) on proven digital communication platforms; adherence to the principles of academic integrity in the context of distance digital learning through verification of works in generally recognized digital information verification programs; allocation of time for separate consultations for research projects as such, which require special attention due to their complexity; the use of cloud services for recording the results of the progress of applicants and the like.
У статті представлено модель проектної діяльності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційно-цифрового навчання на прикладі дисциплін педагогічного циклу підготовки. Проведено аналіз науково-літературних джерел, присвячених різним аспектам проектної діяльності й особливо у цифровому освітньому просторі. Описано теоретичні положення проведення проектної діяльності у цифровому просторі та представлено завдання, які можуть виконувати здобувачі в рамках цієї діяльності. Висвітлено процес упровадження проектної діяльності в умовах вимушеного дистанційного навчання на прикладі студентів 2 курсу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2019/2020 навчальному році та закцентовано увагу на етапах створення й супроводу цієї діяльності з боку викладача та студента. До таких етапів віднесено: підготовчий (налагодження зв’язку між здобувачами та викладачем), операційний (створення проекту), корекційний (внесення змін та доповнень) і завершальний (публічний захист та оформлення результатів).  У розділі обговорення розкрито перспективи та ризики впровадження проектної діяльності у цифровому освітньому середовищі. У висновках надано рекомендації щодо ефективної організації проектної діяльності в цифровому освітньому просторі на прикладі дисциплін педагогічного циклу підготовки:  попередня підготовча робота викладача щодо роз’яснення вимог, які висуваються при вивченні курсу та організації проектної діяльності (акцент тут робиться на старост груп через велику кількість здобувачів: у середньому 230 осіб); яскраве представлення вимог та попередніх здобутків щодо створення творчих робіт (проектів); визначення чіткої послідовності дій цього процесу; роз’яснення послідовності дій та комунікації між учасниками процесу викладач-студент, викладач-група студентів, студент-студент; підтримка зворотного зв’язку на консультаціях, у месенджерах (з акцентом на зручність для усіх сторін); поточна перевірка отриманих результатів, тобто підтримка та корекція проектних робіт з обов’язковим роз’ясненням проблемних моментів для здобувачів; організація публічних захистів творчих робіт (проектів) на перевірених платформах цифрової комунікації; дотримання принципів академічної доброчесності в умовах дистанційно-цифрового навчання через перевірку робіт у загальновизнаних програмах перевірки цифрової інформації; виділення часу під окремі консультації для науково-дослідних проектів як таких,  які потребують особливої уваги через свою складність; застосування хмарних сервісів фіксації результатів успішності здобувачів тощо.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/361
10.28925/2414-0325.2021.1014
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 166-179
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 166-179
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/361/372
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library