BLENDED LEARNINGAS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENTOF OUT-OF-SCHOOL EDUCATION TEACHERS

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title BLENDED LEARNINGAS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENTOF OUT-OF-SCHOOL EDUCATION TEACHERS
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
Creator Могілевська , Вікторія Мойсеївна
Сібіль , Олена Іванівна
Барліт , Оксана Олександрівна
 
Subject postgraduate education; qualification advancement courses; professional development of the teacher of the out-of-school education institution; blended learning
післядипломна освіта; курси підвищення кваліфікації; професійний розвиток педагога закладу позашкільної освіти; змішане навчання
 
Description The paper is dedicated to the problem of out-of-school education teachers’ professional development in the conditions of growing requirements to such education quality. The authors of the article note that the professional development of teaching employees of out-of-school education institutions requires a review of existing tools and the search for new approaches. In the current conditions, advanced training courses for the teachers of out-of-school education institutions remain to be the prevailing form, but along with the development of e-education, increase of the freedom of a teacher to choose the forms, methods, terms of professional growth, they need a certain "reset". In a situation of quarantine restrictions, the qualification advancement courses are carried out in a remote format, but it has a number of pitfalls which impact the training effectiveness. Mastering the methods of reflection of one’s own activity by teachers allows to reduce this influence and to increase the quality of professional refresher training. The authors of the article focused their view on the introduction of blended learning during the qualification advancement courses, as such that should provide positive dynamics in the professional development of the teachers of out-of-school education institutions. Researchers see as its most effective models: the "flipped classroom", the self-blend model and the model of enriched virtual learning. They point to a number of advantages of these models compared to traditional learning, which include: flexibility, variability in the organization of the educational process and forms of presentation of educational material, as well as their impact on increasing the motivation of students to learn. The issues of increasing the requirements for the teacher's activity, which should offer optimal and rational methodological techniques and technological solutions for constructive interaction with students not only for the convenience of monitoring their learning, but also so that they can feel constant support, are considered separately. The authors of the article came to the conclusion that in each case the optimally selected model of the blended learning is the one that contains potential opportunities for professional development of the heads of out-of-school education clubs. The article provides statistics data for its confirmation.
Стаття присвячена проблемі професійного розвитку педагогів позашкільної освіти в умовах зростання вимог до її якості. Автори статті зазначають, що професійний розвиток педагогічних працівників закладів позашкільної освіти потребує перегляду існуючих інструментів та пошуку нових підходів. В нинішніх умовах курси підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти. ще залишаються найбільш розповсюдженою формою, але  в умовах розвитку е-освіти, збільшення свобод педагога щодо вибору форм, методів, термінів для свого професійного зростання, вони потребують певного «перезавантаження»  В ситуації  карантинних обмежень курси підвищення кваліфікації здійснюються в дистанційному  форматі, але він містить низку «підводних каменів», які впливають на навчання. Автори статті сфокусували свій погляд на запровадженні змішаного навчання під час проведення курсів підвищення кваліфікації, як такого, що мав би забезпечити позитивну динаміку в професійному розвиткові педагогів закладів позашкільної освіти. Дослідники вбачають найбільш ефективними його моделями: «перевернутий клас», модель самостійного змішування та модель збагаченого віртуального навчання. Вони вказують на низку переваг зазначеної моделей порівнянні з традиційним навчанням, до яких відносять: гнучкість, варіативність в організації освітнього процесу та форм подання навчального матеріалу, а також  їх вплив на підвищення мотивації слухачів курсів до навчання. Окремо розглядаються питання підвищення вимог до діяльності викладача, що має запропонувати оптимальні й раціональні методичні прийоми та технологічні рішення для конструктивної взаємодії зі слухачами не лише для зручності контролю за їх навчанням, а й для того, щоб останні могли відчувати постійну підтримку з його боку. Автори статті дійшли висновку, що в кожному конкретному випадку оптимально підібрана модель змішаного навчання – це така, що містить в собі потенційні можливості для професійного розвитку керівників гуртків закладів позашкільної освіти. В статті наведено статистичні дані щодо його підтвердження.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/360
10.28925/2414-0325.2021.1012
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 136-148
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 136-148
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/360/370
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library