SOFTWARE AND HARDWARE SYSTEM «ARDUINO LEARNER KIT»

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SOFTWARE AND HARDWARE SYSTEM «ARDUINO LEARNER KIT»
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС «ARDUINO LEARNER KIT»
 
Creator Цирульник, Сергій Михайлович
 
Subject embedded system; embedded-developer; microcontroller programming; Arduino platform; software and hardware system; virtual stand; educational process
вбудована система; embedded-розробник; програмування мікроконтролерів; платформа Arduino; програмно-апаратний комплекс; віртуальний стенд; освітній процес
 
Description The difference between programming embedded systems from the classical one is that in addition to knowledge of the theory of algorithms, programming languages, it is necessary to know the hardware of the object, its physical or electrical properties. Programming for embedded systems is considered a separate area. Embedded-developer is engaged in the development, maintenance, testing of software and hardware. The article considers issues related to the peculiarities of practical training and the formation of professional skills in programming embedded-systems by students studying in the field of knowledge 12 Information Technology, 17 Electronics and Telecommunications software and hardware complex "Arduino Learner Kit" based on the platform Arduino Nano. The software-hardware system "Arduino Learner Kit" is intended for experiments on the control of LEDs, generation of color and adjustment of the brightness of RGB LED, creation of a tone signal, processing of events of clock buttons, reading of data from the potentiometer, DHT11 sensor, LM35 sensor, seven-segment display, LED dot matrix indicator, LCD-indicator, Arduino port sealing by shift register 74HC595, data exchange via SPI interface (MAX7219), and I2C (DS1307). The approach of the application of the physical and virtual stand "Arduino Learner Kit" for training on the mixed and distance form is offered. Arduino Learner Kit software and technology teaches that students study demonstration programs on each topic and get acquainted with their work on the virtual stand "Arduino Learner Kit" and explore the work on the real stand by the peculiarities of the educational process in the educational institution. Features of modeling, testing, and debugging of projects with Arduino in the Proteus 8.X environment are revealed. The list of topics for the formation of Arduino programming skills, drawing diagrams from ready-made modules and parts using the software and hardware system "Arduino Learner Kit", which are implemented in the educational process.
Відмінність програмування вбудованих систем  від класичного полягає в тому, що крім знань з теорії алгоритмів, мов програмування, необхідно знати апаратну частину об'єкта, його фізичні або електричні властивості. Програмування для вбудованих систем вважається окремим напрямком. Embedded-розробник займається розробкою, супроводом, тестуванням програмно-апаратних засобів. У статті розглядаються питання, які пов’язані з особливостями практичної підготовки та формуванням професійної компетентності з програмування вбудованих систем здобувачами освіти, що навчаються за галуззю знань 12 Інформаційні технології, 17 Електроніка та телекомунікації програмно-апаратним комплексом «Arduino Learner Kit» на основі платформи Arduino Nano. Програмно-апаратний комплекс «Arduino Learner Kit» призначений для експериментів з керування світлодіодами, генерування кольору та  регулювання яскравості RGB світлодіоду, створення тонального сигналу, обробки подій тактових кнопок, зчитування даних з потенціометра, датчика DHT11, LM35, виведення інформації на семисегментний дисплей, світлодіодний матричний індикатор, LCD-індикатор, ущільнення портів Arduino  регістром зсуву 74HC595, обміну даних через інтерфейс SPI (MAX7219) та  I2C (DS1307). Запропонований підхід застосування фізичного та віртуального стенда «Arduino Learner Kit» для навчання за змішаною та дистанційною формою. Технологія навчання програмно-апаратним комплексом «Arduino Learner Kit» передбачає, що здобувачі освіти вивчають демонстраційні програми з кожною теми та знайомляться з їх роботою на віртуальному стенді «Arduino Learner Kit» та досліджують роботу  на реальному стенді відповідно до особливостей освітнього процесу в закладі освіти. Розкрито особливості моделювання, тестування та налагодження проєктів з Arduino у середовищі Proteus 8.X. Наводиться перелік тем для формування навичок програмування Arduino, складання схем з готових модулів та деталей з використанням програмно-апаратного комплексу «Arduino Learner Kit», які впроваджені в освітній процес.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/359
10.28925/2414-0325.2021.1019
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 231-240
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 231-240
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/359/377
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library