ORGANIZATION OF EFFECTIVE TEAM INTERACTION IN THE CONDITIONS OF REMOTE WORK OF PEDAGOGICAL WORKERS

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ORGANIZATION OF EFFECTIVE TEAM INTERACTION IN THE CONDITIONS OF REMOTE WORK OF PEDAGOGICAL WORKERS
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
Creator Афанасьєва , Тетяна Олександрівна
Гревцева , Євгенія Олександрівна
 
Subject team; team interaction; remote work; effectiveness of team interaction; psychological security; remote technologies
команда; командна взаємодія; дистанційна робота; ефективність командної взаємодії; психологічна безпека; дистанційні технології
 
Description Today, in the conditions of a pandemic, due to quarantine restrictions, educational institutions are forced to develop a new system of work of both the institution in general and the teaching staff in particular. There is a need to build a new system of teamwork. The article outlines research on teamwork. Definitions of "team" and "working group" are given. The effectiveness of team interaction is marked by the cohesion of the team in achieving the goal, the team shares the overall responsibility for the work of the team. With effective interaction, team members achieve higher results together than they could achieve on their own. A model is presented, which defines basic team competencies, which consist of five sectors: relations and communications; teaching; purpose and motivation; internal processes; external processes and environment. On the basis of the specified model features of formation of basic components of a team at a remote form of work are defined. The article identifies barriers that arise during remote work in a team, namely: reducing the level of productive conflict, hiding mistakes, psychological danger, incomprehensibility of teachers of the overall goal, insecurity of colleagues, uncertainty about the importance of their work and the value of their contribution to the overall case. The factors that help the team stay effective and balanced are identified. One of the main factors and an indicator of team success is psychological security, which determines the level of protection of the psyche of the teacher, their ability to maintain optimal functioning, eliminate external and internal threats and provides an opportunity to effectively perform professional activities. Recommendations were given to the head of the educational institution to improve team interaction during the team's transition to distance work. The technologies that are recommended for remote teamwork are described. Recommendations for pedagogical workers on establishing effective team interaction in the conditions of remote work are presented. Further areas of research to improve the system of work to improve the effectiveness of teamwork are outlined.
Сьогодні у зв’язку з карантинними обмеженнями, зумовленими пандемією, заклади освіти змушені виробляти нову систему роботи як закладу в загалі, так і педагогічного колективу зокрема. Постає необхідність у побудові нової системи організації командної роботи. В статті окреслюються наукові дослідження з питань командної взаємодії. Визначені дефініції «команда» і «робоча група». Встановлено, що ефективність командної взаємодії відзначається згуртованістю команди при досягненні поставленої мети, розділом загальної відповідальності за роботу команди. Доведено, що при ефективній взаємодії члени команди досягають більш високих результатів разом, ніж вони могли б досягти самостійно. Представлена модель, в якій визначені базові командні компетенції, які складаються з п’яти секторів: відносини і комунікації; навчання; призначення і мотивація; внутрішні процеси; зовнішні процеси і середовище. На основі зазначеної моделі окреслені особливості формування базових компонентів командної взаємодії при дистанційній формі роботи. В статті визначені бар’єри, які виникають під час дистанційної роботи команди, а саме: зниження рівня продуктивного конфлікту, приховування помилок, психологічна небезпека, нерозуміння педагогічними працівниками загальної мети, відчуття ненадійності колег, невпевненість у важливості своєї роботи і цінності свого внеску у загальну справу. Визначені фактори, які допомагають команді залишатися ефективною і збалансованою. Одним із основних таких факторів і показником успішності команди є психологічна безпека, яка визначає рівень захищеності психіки педагогічного працівника, його здатність підтримувати оптимальний рівень функціонування, усувати зовнішні й внутрішні загрози і забезпечує можливість ефективно виконувати професійну діяльність. Запропоновано рекомендації для керівників закладів освіти щодо покращення командної взаємодії при переході команди на дистанційну форму роботи. Описані технології, які рекомендовано використовувати для дистанційної командної роботи. Представлені рекомендації для педагогічних працівників щодо налагодження ефективної командної взаємодії в умовах дистанційної роботи. Окреслені подальші напрями дослідження щодо підвищення ефективності командної взаємодії педагогічних працівників.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/358
10.28925/2414-0325.2021.103
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 20-32
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 20-32
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/358/364
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library