PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR DIGITALIZATION IN EARLY LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR DIGITALIZATION IN EARLY LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В РАННЬОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 
Creator Соломаха, Анжеліка Вікторівна
 
Subject : the digitalization; teacher of early foreign language learning; professional competence; early learning of foreign languages; digital tools and instruments; digital competence
діджиталізація; педагог з раннього навчання іноземних мов; професійна компетентність; раннє навчання іноземних мов; цифрові засоби та інструменти; цифрова компетентність
 
Description The education system must respond to changes in society, its demands and needs of students at all levels, so the mission of modern pedagogical institutions of higher education is to train teachers ready and able to accept such challenges. The article presents the experience of the Department of Foreign Languages at the Pedagogical Institute of Borys Grinchenko Kyiv University in training students majoring in 012 "Preschool Education" and 013 "Primary Education" and methods of teaching them to implement digital tools in the process of forming foreign language communicative competence of 3-10 year-old children at preschool institutions and the New Ukrainian School. It should be noted that this work took place within the research on the scientific topic: "Strategy of foreign language teacher training in the context of European integration." The basis of the study is the understanding of the specifics of language as a means of communication, and therefore the emergence of new digital ways and tools of communication, their widespread penetration into various spheres of life naturally requires their use for educational purposes. In addition, the normative documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine recognize information and digital competence as a component of professional competence of a teacher of any subject, which also requires modernization of components of teacher training in early foreign language learning. In the process of research we relied on the levels of digital competence of teachers defined in DigCompEdu and aimed to prepare future teachers of early foreign language teaching for the practical application of digital tools and instruments taking into account Generation Theory, Alpha children, current foreign language programs in modern conditions of educational institutions in Ukraine. In the process of research in the curriculum of disciplines "Modern technologies of teaching preschool children a foreign language" (specialty "Preschool education") and "Modern technologies of foreign language teaching in primary school" (specialty "Primary education") content modules "Organizational and pedagogical conditions of application of modern technologies of teaching foreign languages (FL) to preschool (PS) children / FL in PS”, “Digital technologies of teaching FL to preschool children / FL in PS”, “Media-based learning in early foreign language learning in PS / in primary school”,“ Technologies of blended learning of foreign languages in primary school” are introduced, within which theoretical, practical and methodical work takes place, the purpose of which is the formation of digital competence of future teachers.
Система освіти повинна реагувати на зміни в суспільстві, тому місією сучасних педагогічних закладів вищої освіти є підготовка педагога готового та здатного приймати сучасні виклики та відповідати запитам суспільства. В статті викладено досвід подготовки кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка студентів спеціальностей 012 “Дошкільна освіта” та 013 “Початкова освіта” до впровадження цифрових засобів та інструментів у процес формування іншомовної комунікативної компетентності дітей 3-10 років у закладах дошкільної освіти та Новій українській школі. Зазначимо, що означена робота відбувалася в межах дослідження за науковою темою кафедри: “Стратегія іншомовної підготовки педагога в умовах євроінтеграції”. Основою дослідження стало  розуміння специфіки мови як засобу комунікації, а тому поява нових - цифрових - шляхів та інструментів комунікації, широке їх проникнення в різні сфери життя закономірно потребує їх використання в освітніх цілях. Крім цього, нормативні документи МОН України визнають інформаційно-цифрову компетентність  складовою професійної компетентності вчителя будь-якого навчального предмету, що також вимагає модернізації складових підготовки педагога з раннього навчання іноземних мов. У процесі дослідження ми спиралися на визначені у DigCompEdu рівні цифрової компетентності вчителя та поставили за мету підготувати майбутнього педагога з раннього навчання іноземних мов до практичного застосування цифрових засобів та інструментів з урахуванням Теорії Поколінь, особливостей дітей покоління Альфа, чинних програм навчання іноземних мов в умовах сучасних закладів освіти України. У процесі дослідження у програми навчальних дисциплін “Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови” (спеціальність “Дошкільна освіта”) та “Сучасні технології навчання іноземної мови у початковій школі” (спеціальність “Початкова освіта”) введено змістові модулі “Організаційно-педагогічні умови застосування сучасних технологій навчання ІМ дітей дошкільного віку/ІМ у ПШ”, “Цифрові технології навчання ІМ дітей дошкільного віку/ІМ у ПШ”, “Media-based learning у ранньому навчанні іноземної мови у ЗДО/у початковій школі”, “Технології змішаного навчання іноземної мови у початковій школі”, в межах яких відбувається теоретична, практична та методична робота, метою якої є формування цифрової компетентності майбутніх педагогів.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/357
10.28925/2414-0325.2021.1017
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 203-215
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 203-215
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/357/375
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library