PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF ART AND ART DISCIPLINES WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF ART AND ART DISCIPLINES WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ДОПОМОГИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
 
Creator Бойчук , Віталій Миколайович
Уманець, Володимир Олександрович
Гуан, Фу
 
Subject Higher education; specialist; vocational training; ICT; STEAM
вища освіта; фахівець; професійне навчання; ІКТ; STEAM
 
Description During the writing of the article, we analyzed the domestic and foreign experience in implementing STEAM approaches in the educational process of educational institutions. The article considers the issues of modern STEAM strategy - education, which is successfully developing in our time, which is the result of the integration of science and art, as a result of which scientific technologies are born. Some historical and pedagogical aspects of this problem are analyzed. Attention is drawn to the five components of STEAM-education: S - science (natural sciences), T - technology (technology), E - engineering (engineering art), A - art (creativity) and M - mathematics (mathematics) and emphasis on the importance of the artistic component in the interdisciplinary formation of a holistic personality. The results of separate researches of domestic and foreign scientists are covered. Approaches to the implementation of such educational standards in the United States and Austria, other EU countries are analyzed. It is determined that for pedagogical representatives, in particular, future teachers of art disciplines, the introduction of STEAM helps to increase their own level of professionalism, improve the quality of the educational process, reduce preparation time, allows to make a radically new job. Artistic and creative activity is an important indicator of the formation of the creative personality of the student, a special role in relation to artistic activity is played by the development of artistic perception when acquainted with works of painting, graphics, sculpture, arts and crafts. This acquaintance can take various forms, including the use of modern information technology and STEAM-approaches. We concluded that a comprehensive understanding of scientific problems, creative and engineering approach to their solution, critical thinking, the ability to process data representing figurative and symbolic objects; the ability to analyze several data streams simultaneously, the integrated application of scientific and artistic methods of cognition contributes to the development of all important competencies of future professionals.
Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх викладачів художньо-мистецьких дисциплін із використанням міждисциплінарного напряму – STEAM-освіти. Метою статті є аналіз сучасних інноваційних технологій у підготовці фахівців. Нами проаналізовано вітчизняний та закордонний досвід щодо запровадження STEAM підходів у освітній процес закладів освіти. У статі розглянуто питання сучасної стратегії STEAM – освіти, яка успішно розвивається в наш час, яка є результатом інтеграції науки і мистецтва, внаслідок якої народжуються наукові технології. Проаналізовано деякі історико-педагогічні аспекти цієї проблеми. Привернуто увагу до п’яти складників STEAM-освіти: S – science (природничі науки), T – technology (технологія), E – engineering (інженерне мистецтво), A – art (творчість) і M – mathematics (математика) та акцентовано на важливості мистецької складової в міждисциплінарному формуванні цілісної особистості. Висвітлено результати окремих досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. Проаналізовано підходи до впровадження таких норм освіти у США та Австрії, інших країнах Євросоюзу. Визначено, що для педагогічних представників, зокрема, майбутніх викладачів художньо-мистецьких дисциплін, впровадження STEAM допомагають підвищити власний рівень професіоналізму, покращити якість освітнього процесу, зменшити час підготовки до занять, дозволяє внести кардинально нове в роботу педагога. Художньо-творча діяльність є важливим показником формування творчої особистості здобувача освіти, особливу роль у ставленні до образотворчої діяльності відіграє розвиток художнього сприйняття при ознайомлені з творами живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва. Це ознайомлення може мати різні форми, зокрема і з використанням сучасних інформаційних технологій та STEAM-підходів. Нами зроблено висновки, що всебічне розуміння наукових проблем, творчий та інженерний підхід до їх вирішення, критичне мислення, здатність обробляти дані, що представляють образні та символічні об’єкти; здатність аналізувати кілька потоків даних одночасно, інтегроване застосування наукових та художніх методів пізнання сприяє розвитку всіх  важливих компетентностей майбутніх фахівців.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/356
10.28925/2414-0325.2021.104
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 33-42
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 33-42
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/356/363
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library