EFFECTIVE FORMS OF IN-SERVICE TEACHER TRAINING

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EFFECTIVE FORMS OF IN-SERVICE TEACHER TRAINING
ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
 
Creator Друшляк, Марина Григорівна
Юрченко , Артем Олександрович
Розуменко , Анатолій Михайлович
Розуменко , Анжела Оурелянівна
Семеніхіна , Олена Володимирівна
 
Subject teacher; in-service teacher training; forms of in-service training; types of in-service training; training; master class; lifelong learning; computer animation
вчитель; підвищення кваліфікації вчителів; організаційні форми підвищення кваліфікації; види підвищення кваліфікації; тренінг; майстер-клас; навчання протягом життя; комп’ютерна анімація
 
Description Recently, when choosing types of in-service teacher training, the emphasis has shifted towards increasing the activity of participants in the educational process. Therefore, more effective are those types that are based on active interaction and intensive communication, based on unique life and professional experience and willingness to share it. Among such types of in-service teacher training, the authors distinguish participation in trainings, during which attention is paid to the practical development of skills through their own educational experience, and master classes, during which attention is paid to practical demonstration of creative solutions to a problem, new methodology, technology, author's model. The Department of Computer Science of Makarenko Sumy State Pedagogical University developed short courses of in-service teacher (computer science, physics, mathematics) training of Sumy region, which are focused on the formation / development of skills to create computer animations to support the educational process which was organized as trainings and master classes. The pedagogical experiment consisted in a comparative study of the effectiveness of selected learning forms (training or master class) for heterogeneous groups (groups of teachers with different experience). In addition, the following things were determined: degree of use of IT in professional activities, willingness to use computer animation at lessons, self-assessment of skills to develop computer animations for the learning purpose. According to the results of the experiment, it was found that the master class was more effective for teachers with less than 10 years of experience, and training – for teachers with more than 10 years of experience.
Останнім часом при виборі видів підвищення кваліфікації вчителів акцент зміщується у бік підвищення активності учасників освітнього процесу. Тому більш ефективними визнаються ті види, в основі яких лежить активна взаємодія та інтенсивне спілкування, що базується на унікальному життєвому і професійному досвіді та готовності ним поділитися. Серед таких видів підвищення кваліфікації вчителів автори виокремлюють участь у тренінгах, під час яких увага приділяється практичному відпрацюванню умінь через власний набутий освітній досвід, і майстер-класах, під час яких увага приділяється практичній демонстрації творчого вирішення певного завдання, нової методики, технології, авторської моделі. Кафедрою інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка розроблено короткі курси підвищення кваліфікації вчителів (інформатики, фізики, математики) Сумської області, які орієнтовані на формування\ розвиток умінь створювати комп’ютерні анімації для підтримки освітнього процесу і які було організовано як тренінги та майстер-класи. Педагогічний експеримент полягав у порівняльному дослідженні ефективності обраних організаційних форм (тренінг чи майстер-клас) для гетерогенних груп (групи вчителів з різним досвідом роботи). Поряд із цим визначалися: ступінь використання ІТ у професійній діяльності, бажання використовувати комп’ютерну анімацію на уроках, самооцінка вмінь розробляти комп’ютерні анімації з начальною метою. За результатами експерименту встановлено, що майстер-клас виявився більш ефективним для вчителів з досвідом роботи менше 10 років, а тренінг – для вчителів із досвідом роботи більше10 років.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/353
10.28925/2414-0325.2021.108
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 77-88
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 77-88
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/353/362
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library