INSTRUMENTAL SUPPORT OF STEM EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title INSTRUMENTAL SUPPORT OF STEM EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
 
Creator Андрієвська, Віра Михайлівна
Олефіренко, Надія Василівна
 
Subject instrumental support; STEM education; STEM tools; STEM project; primary school; primary school students.
інструментальна підтримка; STEM-освіта; STEM-засоби; STEM-проєкт; початкова школа; молодші школярі
 
Description The socialization of children takes place in an environment of "growth in the digital world" today. These children are significantly different from children who went to school 5-10 years ago, because the use of interactive games, various gadgets, computerization of educational and social services has become commonplace, a daily occurrence. As a result, the age barrier of targeted use of information and communication technologies today has decreased from the traditional 8-10 years to 4-5 years. This explains the ideology of changes in education regarding the end-to-end application information and communication technologies in the educational process. As part of the modernization of the Ukrainian school, special attention is paid to the concept of STEM, which logically reflects social change and provides appropriate introduction to educational practice of new technologies aimed at intensifying the educational process, improving forms and methods of teaching, expanding the range of practical skills. It is shown that the introduction of elements of STEM-education in the educational practice of primary school involves the use of specialized STEM-tools. The article is devoted to highlighting the didactic possibilities of STEM-tools as an instrumental support for the use of elements of STEM-education in the education of primary school children. It is revealed that an important role in achieving positive results in the implementation of STEM-education belongs to its instrumental support, which provides an opportunity to implement experimental, design, inventive activities of students in the educational process. A list of specialized STEM-tools aimed at primary school students, which the teacher can use to organize an experiment, research.
Соціалізація покоління дітей, які сьогодні розпочинають шкільне навчання, проходить в умовах «зростання у цифровому світі». Ці діти істотно відрізняються від дітей і підлітків, які ходили в школу 5-10 років тому, адже поширення серед учнів молодшого шкільного віку персональних ІТ-пристроїв, вільне користування різноманітними гаджетами стало звичним, щоденним явищем. Як наслідок, віковий бар’єр цілеспрямованого використання інформаційно-комунікаційних технологій сьогодні знизився від традиційних 8-10 років до 3-4 років. Це пояснює ідеологію змін в освіті щодо наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі. У рамках модернізації української школи особливу увагу привертає концепція STEM, яка логічно віддзеркалює соціальні зміни і забезпечує доцільне впровадження до навчальної практики новітніх технологій, орієнтованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання, розширення кола практичної реалізації набутих школярами умінь. У статті показано, що упровадження елементів STEM-освіти в навчальну практику початкової школи передбачає використання спеціалізованих STEM-засобів. Висвітлено дидактичні можливості STEM-засобів як інструментальної підтримки використання елементів STEM-освіти у навчанні молодших школярів. Розкрито, що вагома роль у досягненні позитивних результатів впровадження STEM-освіти належить її інструментальній підтримці, що забезпечує можливість реалізації дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності учнів в освітньому процесі. Подано перелік спеціалізованих STEM-засобів, зорієнтованих на учнів молодшого шкільного віку, якими вчитель може скористатися для організації експерименту, дослідження.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2021-04-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/344
10.28925/2414-0325.2021.101
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 10 (2021); 1-9
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 10 (2021); 1-9
2414-0325
10.28925/2414-0325.2021.10
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/344/360
 
Rights Авторське право (c) 2021 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library