Eco‑innovations in the Enterprises – Determinants and Sources of Funding

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Eco‑innovations in the Enterprises – Determinants and Sources of Funding
Determinanty i źródła finansowania ekoinnowacji w polskich przedsiębiorstwach
 
Creator Burzyńska, Dorota
Hajdys, Dagmara
 
Subject innovations
Eco-innovations
finance
G20
G18
F65
Q57
innowacyjność
ekoinnowacje
finanse
G20
G18
F65
Q57
 
Description The issue of eco‑innovation of enterprises is an important research area in the light of today’s economy. The implementation of ecological innovations in enterprises can bring many benefits, mainly related to lowering the costs of the company’s operations and increasing its competitiveness, and thus increasing the competitiveness of the Polish economy against the economies on a European and global scale.
The aim of the study is to present selected issues related to the eco‑innovation of Polish enterprises, in particular their specificity, effectiveness, development factors and financing sources.
The research conducted so far shows that most enterprises undertaking innovative activities in the field of ecology focus on innovative technological solutions, and to a lesser extent on changes in employment or organizational structure of the unit. Knowledge management is an equally important element in this activity.
Investments in eco‑innovation so far are insufficient. This is the result of the lack of adequate financial and technical resources, as well as the lack of knowledge and qualified staff. Actions supporting the government and the institutional business environment seem necessary.
Zagadnienie ekoinnowacyjności przedsiębiorstw jest ważnym obszarem badań współczesnej gospodarki. Wdrażanie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach może przynieść wiele korzyści, związanych przede wszystkim z obniżeniem kosztów działalności przedsiębiorstwa i zwiększeniem jego konkurencyjności, a co za tym idzie – ze wzrostem konkurencyjności polskiej gospodarki na tle gospodarek europejskich oraz światowych.
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z ekoinnowacyjnością polskich przedsiębiorstw, w szczególności ich specyfiki, efektywności, czynników warunkujących rozwój oraz źródeł finansowania.
Z dotychczasowych badań wynika, że większość przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne w obszarze ekologii skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, a w mniejszym stopniu na zmianach w zatrudnieniu czy strukturze organizacyjnej jednostki. Nie mniej ważnym elementem w przedmiotowym działaniu jest zarządzanie wiedzą.
Dotychczasowe inwestycje w ekoinnowacje są niewystarczające. Jest to rezultat braku odpowiednich zasobów finansowych i technicznych, a także wiedzy i wykwalifikowanej kadry. Niezbędne wydają się zatem działania wspierające rządu oraz otoczenia instytucjonalnego biznesu.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2021-03-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2313
10.18778/0208-6018.352.04
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 1 No. 352 (2021); 63-86
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 1 Nr 352 (2021); 63-86
2353-7663
0208-6018
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2313/9284
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library