ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
TRENDS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR FINANCIAL SUPPORT
 
Creator Бойко, М.В.
 
Subject сільське господарство
ринок сільського господарства
структура сільськогосподарського виробництва
стратегія розвитку сільського господарства
фінансове забезпечення
тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств
agriculture
agricultural market
structure of agricultural production
agricultural development strategy
financial support
development trends of agricultural enterprises
 
Description Сільське господарство є однією з ключових галузей народного господарства, оскільки забезпечує населення продуктами харчування і є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Це галузь народного господарства, яка спрямована на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Адже від наявності та якості продуктів харчування залежить життя і здоров’я людей, а рівень розвитку агропромислового сектору держави є ключовим елементом її продовольчої безпеки. Україна має сприятливі умови для розвитку такого сектору, що дає змогу забезпечувати внутрішнє споживання якісної та екологічно чистої продукції АПК та нарощувати її постачання на світовий ринок. Попит на сільськогосподарську продукцію постійно зростає, оскільки збільшуються запити населення, особливо міського. Крім того сучасний стан сільського господарства дає можливість передбачати у розвитку сільськогосподарських підприємств один із шляхів його майбутнього перспективного розвитку. Активна динаміка економічних та політичних змін, що відбуваються в українському суспільстві вимагає активної та адекватної реакції. Зусилля мають бути направлені на мінімізацію негативних впливів на економіку суспільства та підвищення корисності від поглиблення економічної інтеграції. Таким чином, питання розвитку сільського господарства є дуже актуальним на сьогоднішній день. Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств. У статті розглянуто структуру сільськогосподарських підприємств України. Охарактеризовано ключові особливості сільськогосподарських підприємств. Розглянута динаміка ВВП, сільського господарства та його питома вага. Проаналізовано фінансові результати підприємств сільського, лісового та рибного господарства. Оцінена структура джерел фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств України. Проаналізовано додану вартість та кількість найманих працівників в сільськогосподарських підприємствах. Визначено основні проблеми сільськогосподарських підприємств та надані пропозиції щодо їх мінімізації.
Agriculture is one of the key sectors of the economy, as it provides the population with food and is the raw material base of light and food industries. It is a branch of the national economy that aims to provide the population with food and raw materials for a number of industries. After all, the life and health of people depend on the availability and quality of food, and the level of development of the state’s agro-industrial sector is a key element of its food security. Ukraine has favorable conditions for the development of the agricultural sector, which allows to ensure domestic consumption of quality and environmentally friendly agricultural products and increase its supply to the world market. Demand for agricultural products is constantly growing as the demand of the population, especially urban, increases. In addition, the current state of agriculture makes it possible to anticipate in the development of agricultural enterprises one of the ways of its future prospective development. The active dynamics of economic and political changes taking place in Ukrainian society requires an active and adequate response. Efforts should be made to minimize the negative effects on society's economy and increase the benefits of deepening economic integration. Thus, the issue of agricultural development is very relevant today. The purpose of the study is to analyze current trends in agricultural enterprises. The article considers the structure of agricultural enterprises of Ukraine. The key features of agricultural enterprises are described. The dynamics of GDP, agriculture and its share are considered. The financial results of agricultural, forestry and fisheries enterprises are analyzed. The structure of sources of financial support of agricultural enterprises of Ukraine is estimated. Value added and number of employees in agricultural enterprises are analyzed. The main problems of agricultural enterprises are identified and proposals for their minimization are provided.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/359
10.31732/2663-2209-2020-60-178-186
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 178-186
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 178-186
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/359/389
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library