TYPOLOGY OF ORGANIZATIONAL FLEXIBILITY AND APPROACHES TO BUILDING AGILE BUSINESS MODELS

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TYPOLOGY OF ORGANIZATIONAL FLEXIBILITY AND APPROACHES TO BUILDING AGILE BUSINESS MODELS
ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ГНУЧКОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ГНУЧКИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
 
Creator Балабанюк, Ж.М.
 
Subject типологія організаційної гнучкості
організаційна гнучкість
управлінська гнучкість
стратегічна гнучкість
мета гнучкість
гнучкість людських ресурсів
гнучкі бізнес-моделі
typology of organizational flexibility
organizational flexibility
managerial flexibility
strategic flexibility
metaflexibility
flexibility of human resources
agile business models
 
Description Organizations that plan to develop dynamically and increase their competitiveness, form a business model based on corporate values. Today's hypercompetitive environment with rapid growth, efficiency and radical corporate change necessitates the search for the most profitable business models. Organizations are constantly being transformed in the process of functioning. This applies to finding your mission, market goals, your own exclusivity and uniqueness, comparing opportunities with the level of achievement. All this should reflect the business model of the enterprise. The organization as an open socio-economic system interacts with the external environment, which essentially determines its functional purpose - its mission, formed on the basis of a compromise market demand and the interests of the business entity. Based on the mission, corporate goals, strategies for their implementation, organizational-functional, functional-technological, process-role, quantitative and structural models are formed, which together are the business model of the company. This study focuses on the analysis of the typology of organizational flexibility. In particular, types of organizational flexibility such as, strategic flexibility, operational flexibility, technological flexibility, flexibility of IT systems, flexibility of manufacturing systems, financial flexibility, metaflexibility, resource flexibility, flexibility of human resources and managerial flexibility are considered. In addition, the main components of each type of flexibility and their development over time are identified. This paper shows the interaction and interdependence between different types of organizational flexibility. The existing gaps between the theory and practice of implementing flexible business models are revealed. A practical algorithm for developing and implementing flexible business models or transforming existing ones is also proposed. This paper substantiates each component of this algorithm, consisting of twelve practical steps. The proposed approach is aimed at cooperation of inter-functional, sectoral and intersectoral cooperation, development of new competencies, skills, and the implementation and development of a culture of organizational flexibility.
Організації, які планують динамічно розвиватися і підвищувати свою конкурентоспроможність, формують модель бізнесу з урахуванням корпоративних цінностей. Сьогоднішнє гіперконкурентне середовище зі стрімким зростанням масштабів, оперативністю і радикальністю корпоративних змін зумовлює необхідність відшукання найприбутковіших моделей бізнесу. Організації в процесі функціонування весь час трансформуються. Це стосується пошуку своєї місії, ринкових цілей, власної ексклюзивності та унікальності, зіставлення можливостей із рівнем досягнень. Усе це має відображати бізнес-модель підприємства. Організація як відкрита соціально-економічна система взаємодіє із зовнішнім середовищем, яке по суті визначає його функціональне призначення — його місію, сформовану на базі компромісу вимогу ринку й інтересів суб’єкта господарювання. На основі місії формуються корпоративні цілі, стратегії для їх реалізації, організаційно-функціональні, функціонально-технологічні, процесно-рольові, кількісні і структурні моделі, які в сукупності є бізнес-моделлю компанії. Дане дослідження сконцентроване на аналізі типології організаційної гнучкості. Зокрема розглянуті такі види організаційної гнучкості як: стратегічна, операційна, технологічна, гнучкість ІТ систем, гнучкість виробничих систем, фінансова гнучкість, метагнучкість, гнучкість ресурсів, гнучкість людських ресурсів та гнучкість управління. Крім того, визначенні основні компоненти кожного з виду гнучкості та їх розвиток в часовій ретроспективі. В статті показано взаємодію та взаємозалежність між різними видами організаційної гнучкості. Розкрито існуючі розриви між теорією та практикою впровадження гнучких бізнес-моделей. А також, запропоновано практичний алгоритм розробки та впровадження гнучких бізнес-моделей чи трансформації вже існуючих. Обґрунтовано кожний компонент даного алгоритму, що складається з дванадцяти практичних кроків. Запропонований підхід спрямований на кооперацію міжфункціональної, галузевої та міжгалузевої взаємодії, розвиток нових компетенцій і навиків, впровадження, розвиток культури організаційної гнучкості.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/358
10.31732/2663-2209-2020-60-170-177
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 170-177
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 170-177
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language eng
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/358/388
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library