THE STATE AND PROSPECTS OF THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE STATE AND PROSPECTS OF THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЦИКЛІЧНОГО ТИПУ
 
Creator Бобров, Є.А.
 
Subject інновації
лінійна економіка
циркулярна економіка
innovations
linear economy
circular economy
 
Description The main pressing threats to human existence are nuclear war, ecological collapse and technological breakthrough. They are all closely linked to both security policy and economic development. The purpose of this study is to reveal the main trends associated with the transition to a circular economy. The world's economic system uses resources that take a year and a half to recover in a year, thus having an irreversible impact on the planet's ecosystem. The growth of world GDP has provided significant progress and has allowed, to some extent, free from impoverishment billions of people. At the same time, economic growth is fueled by a steady increase in demand for natural resources. This, in turn, leads to the loss of biodiversity and problems with water scarcity, which are caused by the methods used in the extraction and processing of natural resources. To develop a circular economy that is climate-neutral, appropriate policy initiatives are being launched and programmatic actions are being developed. Transformation is already underway, but conceptual decisions need to be developed and adopted in the coming years. Politics and economics must be aimed at making activities that contribute to a more environmentally friendly society economically viable. The most obvious step should be to ban subsidizing any activities that are harmful to the environment. In Ukraine, there are ample opportunities to transform the dominant model of a linear economy into an environmentally and economically efficient circular model. The development of the circular economy in Ukraine can give not only a positive environmental effect, but also the economic effect of increasing energy and resource efficiency, as well as the social effect of creating additional jobs, profiting companies in new industries and activities.
Основними актуальними загрозами існування людства є ядерна війна, екологічний колапс і технологічний прорив. Всі вони тісно пов’язані як з політикою безпеки, так і з розвитком економіки. Метою даного дослідження є розкрити основні тенденції, пов’язані із переходом до економіки циркулярного типу. Діюча у світі економічна система використовує за рік ресурси, для відновлення яких необхідно півтора року, таким чином здійснюючи незворотній вплив на екосистему планети. Зростання світового ВВП забезпечило суттєвий прогрес і дозволило, певною мірою, звільнитися від зубожіння мільярдам людей. При цьому економічне зростання підживлюється постійним підвищенням попиту на природні ресурси. Це, у свою чергу, призводить до втрати біорізноманіття та проблем з дефіцитом води, які обумовлюються методами, що застосовуються в ході видобутку і переробки природних багатств. Для розбудови циркулярної економіки, яка є нейтральною для клімату започатковується відповідні політичні ініціативи, розробляються програмні дії. Трансформація вже триває, проте концептуальні рішення необхідно розробляти і приймати в найближчі роки. Політика та економіка мають бути спрямовані на те, щоб діяльність, яка сприяє перетворенню суспільства на більш екологічно чисте, ставала економічно вигідною. Найбільш очевидним кроком має стати заборона субсидування будь-якої діяльності, що є шкідливою для навколишнього середовища. В Україні існують широкі можливості для трансформації домінуючої моделі лінійної економіки в екологічно і економічно ефективну циркулярну модель. Розвиток циркулярної економіки в Україні може дати не тільки позитивний екологічний ефект, але й економічний ефект від підвищення енерго- та ресурсної ефективності, а також соціальний ефект від створення додаткових робочих місць, отримання прибутку компаніями в нових галузях і видах діяльності.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/357
10.31732/2663-2209-2020-60-157-169
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 157-169
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 157-169
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/357/387
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library