МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
MARKETING TECHNOLOGIES IN HEALTH CARE SPHERE
 
Creator Маляренко, Я.А.
Пуліна, Т.В.
 
Subject маркетинг
маркетингові технології
медицина
медичний заклад
marketing
marketing technologies
medicine
medical institution
 
Description У статті розглядається проблема використання маркетингових технологій у галузі охорони здоров’я. Визначено, що маркетинг медичного закладу буде ефективним, якщо маркетологи збільшать показники об’єктивної позиції, але за умови позитивного сприйняття суб’єктивної сторони. Для формування та аналізу об'єктивної позиції маркетологів використовують внутрішні та зовнішні дані про діяльність медичної організації та для визначення суб'єктивного виміру вони використовують дані маркетингових досліджень: опитування споживачів (опитування задоволеності пацієнтів), інтерв'ю фокус-груп з керівництвом, медичний персонал та працівники організації. Метою дослідження є визначення особливостей використання маркетингових технологій в медичній сфері. Важливо зазначити, що медичні організації щорічно вкладають багато грошей у просування бренду з метою залучення клієнтів, тому маркетологи повинні досліджувати та аналізувати задоволеність своїх пацієнтів медичними послугами шляхом щоденного моніторингу. Крім того, медична організація може зіткнутися з проблемою неправильного позиціонування, яка в деяких випадках може бути гіршою, ніж її відсутність взагалі. Така ситуація не сприятиме зростанню організації. Основними причинами розвитку маркетингу в галузі охорони здоров’я є посилення конкуренції на ринку медичних послуг, розвиток приватних медичних клінік, зростання витрат на медичні установи через використання інноваційних технологій, ліків, обладнання, старіння та погіршення стану здоров’я. У той же час медичний маркетинг стикається з унікальними проблемами - лікарні постійно зазнають впливу зовнішніх факторів: політики, змін у законодавстві, зростання нетрадиційної медицини, збільшення та зміна споживання, посилення конкуренції. Ринок медичних послуг - це сукупність взаємовідносин, що виникають між виробниками медичних послуг, медичних виробів, методами організації медичної діяльності, фармакологічними агентами та споживачами.
The article examines the problem of using marketing technologies in the field of health care. It is determined that the marketing of a medical institution will be effective if marketers increase the indicators of the objective position, but subject to a positive perception of the subjective side. To form and analyze the objective position of marketers use internal and external data on the activities of the medical organization, and to determine the subjective dimension, they use data from marketing research: consumer surveys (patient satisfaction surveys), focus group interviews with management, medical staff and employees of the organization. The purpose of the study is to determine the features of the use of marketing technologies in the medical field. It is important to note that medical organizations annually invest a lot of money in brand promotion in order to attract customers, so marketers must research and analyze the satisfaction of their patients with medical services through daily monitoring. Also, the medical organization may face the problem of incorrect positioning, which can be in some cases worse than its absence at all. This situation will not contribute to the growth of the organization. The main reasons for the development of marketing in health care are increased competition in the market of medical services, the development of private medical clinics, rising costs of medical institutions due to the use of innovative technologies, drugs, equipment, aging and deteriorating health. At the same time, medical marketing faces unique challenges – hospitals are constantly influenced by external factors: policy, changes in legislation, the growth of alternative medicine, increasing and changing consumption, increasing competition. The market of medical services is a set of relationships that arise between manufacturers of medical services, medical devices, methods of organizing medical activities, pharmacological agents and consumers.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/353
10.31732/2663-2209-2020-60-128-133
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 128-133
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 128-133
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/353/383
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library