CORPORATE GOVERNANCE АN ОVERVIEW : SOME ESSENTIALS

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CORPORATE GOVERNANCE АN ОVERVIEW : SOME ESSENTIALS
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ
 
Creator Абдалхард, Алі
 
Subject корпоративне управління
розвиток
соціальна відповідальність
провал управління
сorporate governance
development
social responsibility
governance failure
 
Description Today in Ukraine most of the private sector of the economy are enterprises that have acquired the form of joint stock companies as a result of privatization. Joint-stock companies are gradually undergoing the first period of adaptation to new economic conditions, determining the main directions of their development, forming able-bodied teams and intensifying the search for financial resources to implement their strategic plans. Some economic difficulties of the modern period, such as the crisis of defaults, budget deficits, inflation, only increase interest in a cheaper, compared to bank loans, equity market. At the same time, the introduction of an effective system of corporate governance is generally crucial for the development of the industrial and financial sectors of Ukraine's economy. Because conflicts between corporate parties are common, it is important to know clearly the rights and responsibilities of all stakeholders. Even if there is no conflict, awareness of corporate governance will not only not hurt, but will probably be very useful. Corporate governance creates a legal framework for determining the rights and responsibilities of various parties to the corporation. Understanding corporate governance allows each party to plan and implement its strategy and evaluate the behavior of other parties. This paper reviews in generally the concept of Corporate governance For a shorter And easier definition and explanation to Corporate Governance for business students, teachers, managers, by analyses some of  the most important of academic studies, review the environmental, ethical disasters and financial crises, to determine what matters most in how corporate governance can support management to development, and what is needed to get the job done to implementing good practices. The literature have showed generally that good governance  that good  corporate governance benefit firms and support management through greater access to financing, lower cost of capital, better firm performance, and more favorable treatment of all stakeholders. also, Numerous studies agree that evidence is available on the direct relation  between Failure in governance or the weakness of governance practices and financial crises, social outcomes including poverty and environmental performance.
На сьогодні в Україні більшу частину приватного сектору економіки складають підприємства, які в результаті приватизації набули форми акціонерних товариств. Акціонерні товариства поступово проходять перший період адаптації до нових економічних умов, визначають основні напрямки свого розвитку, формують працездатні колективи та активізують пошук фінансових ресурсів для здійснення своїх стратегічних планів. Окремі економічні складнощі сучасного періоду, такі як криза неплатежів, дефіцит бюджету, інфляція, тільки підвищують інтерес до більш дешевого, в порівнянні з банківськими кредитами, ринку акціонерного капіталу. При цьому запровадження ефективної системи корпоративного управління має в цілому вирішальне значення для розвитку промислового та фінансового секторівекономіки України. Оскільки між учасниками корпоративних відносин дуже часто виникають конфлікти, важливо чітко знати права і обов’язки всіх зацікавлених сторін. Навіть якщо конфлікту не існує, обізнаність в питаннях корпоративного управління не лише не завадить, але й буде, напевно, дуже корисною. Корпоративне управління створює правове поле для визначення прав і відповідальності різних сторін корпорації. Розуміння питань корпоративного управління дозволяє кожній із сторін планувати і здійснювати свою стратегію та оцінювати поведінку інших сторін. Стаття присвячена детальному вивченню концепції корпоративного управління Для коротшого та простішого визначення та пояснення корпоративного управління для студентів бізнесу, викладачів, менеджерів шляхом аналізу деяких найважливіших наукових досліджень, огляду екологічних, етичних катастроф та фінансових криз визначити, що найважливіше в тому, як корпоративне управління може підтримати управління розвитком, і що потрібно для того, щоб виконати роботу з впровадження передової практики. Література в цілому показала, що належне управління, яке гарне корпоративне управління приносить користь фірмам та підтримує управління завдяки більшому доступу до фінансування, меншій вартості капіталу, кращій роботі фірми та більш сприятливому ставленню до всіх зацікавлених сторін. також, численні дослідження сходяться на думці, що наявні дані про прямий зв’язок між невдачею в управлінні або слабкістю практики управління та фінансовими кризами, соціальними результатами, включаючи бідність та екологічні показники.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/350
10.31732/2663-2209-2020-60-106-114
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 106-114
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 106-114
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language eng
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/350/380
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library