A CLOSE INSIGHT INTO SYSTEMIC MARK HALLIDAY’S FUNCTIONAL GRAMMAR AND THE ANALYSIS OF THE TEXT “A GRANDMOTHER WITH MUSCLES” IN TERMS OF TRANSITIVITY, MOOD AND THEME-RHEME PATTERN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A CLOSE INSIGHT INTO SYSTEMIC MARK HALLIDAY’S FUNCTIONAL GRAMMAR AND THE ANALYSIS OF THE TEXT “A GRANDMOTHER WITH MUSCLES” IN TERMS OF TRANSITIVITY, MOOD AND THEME-RHEME PATTERN
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUYỂN TÁC, THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT CỦA VĂN BẢN “A GRANDMOTHER WITH MUSCLES” DỰA VÀO LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CỦA MARK HALIDAY
 
Creator Hà, Nguyễn Thị Hồng
Thảo, Dương Thị
 
Subject Systemic functional grammar
Systemic functional grammar; Text analysis; Metafunction; Transitivity; Mood; Theme-rheme

Ngữ pháp chức năng hệ thống; Phân tích văn bản; Hệ thống chuyển tác; Thức; Cấu trúc Đề-Thuyết
 
Description When people speak or write, they produce texts. To a grammarian, text is a rich, many-faceted phenomenon that means in many different ways. Systemic functional grammar (SFG) is a text grammar, which means this kind of grammar can describe the use of language. In this way, the meaning of the text can be understood clearly. The application of the framework of SFG to analyze a text can avoid evaluating at will. The article shows an analysis of a text “A grandmother with muscles”  based on systemic Mark Haliday’s functional grammar in terms of transitivity, mood and theme-rheme pattern. The findings show that the text is narrative which can be featured by the following characteristics: material and relational processes, simple past and simple present (transitivity), personal subjects, declaratives, no modal elements (mood) and ideational component, unmarked themes (theme-rheme).
Khi mọi người nói hoặc viết, họ tạo ra văn bản. Đối với một nhà ngữ pháp, văn bản là một hiện tượng phong phú, nhiều mặt, có nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Ngữ pháp chức năng hệ thống (SFG) là một loại ngữ pháp có thể mô tả việc sử dụng ngôn ngữ để hiểu ý nghĩa của văn bản. Việc áp dụng khung phân tích của SFG để phân tích một văn bản có thể tránh được việc đánh giá một cách chủ quan. Bài báo phân tích văn bản “A grandmother with muscles” dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống của Mark Haliday về chuyển tác (transitivity), thức (mood) và cấu trúc đề - thuyết (theme-rheme). Kết quả nghiên cứu cho thấy văn bản có những đặc trưng của thể loại trần thuật, mang các đặc điểm sau: tồn tại chủ yếu quá trình vật chất (material process) và quan hệ (relational process), sử dụng quá khứ đơn và hiện tại đơn, đa phần là chủ thể cá nhân và thức chỉ định (declarative), ít động từ tình thái và hầu hết chủ đề thuộc thành tố tư tưởng (ideational component), chủ đề không được đánh dấu (unmarked theme).
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-03-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4174
10.34238/tnu-jst.4174
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 03 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 93 - 99
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 03 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 93 - 99
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4174/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library