ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ АДМІНІСТРАТОРІВ ОРГАНІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ АДМІНІСТРАТОРІВ ОРГАНІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ
PROFESSIONAL COMPETENCIES OF ADMINISTRATORS OF ADMINISTRATIVE BODIES OF THE UNIFIED STATE RESERVES REGISTER
 
Creator Правдивець, О.М.
Холін, В.М.
 
Subject фахові компетентності
адміністратори
органи адміністрування
Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
professional competencies
administrators
IT-administration bodies
Unified State Reserves Register
 
Description В умовах світової та європейської інтеграції України актуальності набуває питання виконання нашою державою взятих на себе міжнародних зобов’язань, у тому числі в частині реформування державного управління та державної служби. Важливим етапом формування сучасної ефективної системи державного управління й залучення висококваліфікованих фахівців до державної служби стало схвалення урядом України Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки. Пріоритетами реформи державного управління визнано, зокрема, і посилення кадрового потенціалу шляхом формування сучасних служб управління людськими ресурсами. Ці нові структурні підрозділи покликані сприяти максимальному задоволенню потреб суспільства, держави, державних органів у фахівцях із високим рівнем професіоналізму, а також відкрити нові можливості для професійної самореалізації державних службовців, які несуть відповідальність за проведення основних національних реформ. Концепція компетентнісного підходу є інтегрованою, вона формує основні принципи управління персоналом сучасної організації. З огляду на це ключовим в управлінні персоналом державного органу світовою спільнотою визнаний компетентнісний підхід. Метою даної статті є розробка переліку фахових компетентностей адміністраторів органів адміністрування ЄДРВ. У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій присвячених реалізації компетентнісного підходу щодо формування певних компетентностей. За результатами дослідження відповідно до вимог нормативно-правових актів визначено та запропоновано перелік фахових компетентностей для адміністраторів органів адміністрування Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Запропонований перелік фахових компетентностей охоплює усі напрямки робіт, які виконуються органами адміністрування Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Отримані результати досліджень нададуть можливість розробити паспорти посад для адміністраторів органів адміністрування Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, стандарти та методики їх підготовки.
In the context of Ukraine’s global and European integration, the issue of fulfilling our state’s international obligations, including in terms of public administration and civil service reform, is becoming increasingly important. An important stage in the formation of a modern and effective system of public administration and the involvement of highly qualified specialists in the civil service was the approval by the Government of Ukraine of the Strategy for Public Administration Reform of Ukraine for 2016–2020. The priorities of public administration reform are, in particular, strengthening human resources through the formation of modern human resources management services. These new structural units are designed to help maximize the needs of society, the state, government agencies in professionals with a high level of professionalism, as well as open new opportunities for professional self-realization of civil servants responsible for major national reforms. The concept of competency approach is integrated, it forms the basic principles of personnel management of a modern organization. In view of this, the competence of the world community in the management of the personnel of a state body is recognized as a competence approach. The purpose of this article is to develop a list of professional competencies of administrators of the USRE administration. The article analyzes the latest research and publications on the implementation of the competency approach to the formation of certain competencies. According to the results of the study, in accordance with the requirements of legal acts, a list of professional competencies for administrators of the IT-administration bodies of the Unified State Reserves Register has been identified and proposed. The proposed list of professional competencies covers all areas of work performed by the IT-administration bodies of the Unified State Reserves Register. The obtained research results will provide an opportunity to develop positions’ passports for administrators of the IT-administration bodies of the Unified State Reserves Register, standards and methods of their training.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/346
10.31732/2663-2209-2020-60-77-82
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 77-82
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 77-82
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/346/376
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library