THEORETICAL APPROACHES TO PROFILING PROBLEMS AS A BASIS FOR ENSURING THE STATE SECURITY OF UKRAINE

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THEORETICAL APPROACHES TO PROFILING PROBLEMS AS A BASIS FOR ENSURING THE STATE SECURITY OF UKRAINE
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ ПРОФАЙЛІНГУ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
Creator Пархоменко-Куцевіл , О.І.
 
Subject профайлінг
публічне управління
державна безпека
кадрова безпека
загрози державній безпеці
інструменти профайлінгу
profiling
public administration
state security
personnel security
threats to state security
profiling tools
 
Description The article substantiates that there are many types of profiling, including: "ethnic profiling", "lobbying profiling", "criminal profiling", "information security profiling", "anti-terrorist profiling", "typological profiling", " business profiling ”,“ transport profiling ”,“ hotel profiling ”, etc. Profiling is a very common method at the current stage of development of society, which is used by security services at Western and national airports to identify those who are capable of committing criminal acts (eg terrorists). In addition to professional profilers, security services use technical profiling (for example, CCTV cameras, "polygraph", etc.). Criminal and behavioral profiling are permissible and legal tools that allow the most effective way to allocate limited law enforcement resources. The purpose of the study is to systematize scientific approaches to the problems of using profiling as a basis for ensuring state security of Ukraine. The author proves that profiling in the system of public administration is a set of socio-psychological methods for diagnosing personal characteristics, motives, possible actions or inaction, which predict the future activities of officials, civil servants, local government officials, politicians to predict management scenarios. situations, relationships, actions, patterns of behavior and communication, especially illegal behavior, including corruption offenses. The author substantiates that profiling in the system of state security is a set of socio-psychological methods for diagnosing the behavior and activities of officials in the public administration system, which are offenses and can harm not only the authorities where this person works, but also the national and national security. The main areas of application of profiling in the system of state security are the following: profiling of high-ranking officials (politicians who do not belong to civil service positions); profiling of civil servants of category "A"; profiling of persons engaged in lobbying activities; profiling of persons holding positions in the defense system; profiling of the personnel potential system of the local self-government system; profiling of elected positions.
У статті обґрунтовано, що існує багато видів профайлінгу, у тому числі: «етнічний профайлінг», «профайлінг у лобістській діяльності», «кримінальний профайлінг», «профайлінг у сфері інформаційної безпеки», «антитерористичний профайлінг», «типологічний профайлінг», «бізнес-профайлінг», «транспортний профайлінг», «готельний профайлінг» та ін. На сучасному етапі розвитку суспільства профайлінг є дуже поширеним методом, який застосовують служби безпеки в західних та національних аеропортах для визначення осіб, що здатні здійснити злочинні діяння (наприклад, терористи). Окрім фахівців-профайлерів службами безпеки використовується технічний профайлінг (наприклад, камери відеоспостереження, «поліграф» тощо). Кримінальний та поведінковий профайлінг є допустимими й законними інструментами, які дозволяють найбільш ефективним способом розподіляти обмежені ресурси правоохоронних органів. Метою дослідження є систематизація наукових підходів до проблем застосування профайлінгу як основи забезпечення державної безпеки України. Доведено, що профайлінг в систему публічного управління – це сукупність соціально-психологічних методик з діагностики особистісних особливостей, мотивів, можливих дій або бездіяльності, які прогнозують майбутню діяльність посадових осіб, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політиків з метою прогнозування сценаріїв розвитку управлінських ситуацій, відносин, вчинків, моделей поведінки та спілкування, особливо протиправної поведінки, у тому числі корупційних правопорушень. Обґрунтовано, що профайлінг в системі забезпечення державної безпеки – це сукупність соціально-психологічних методик з діагностики поведінки та діяльності посадових осіб в системі публічного управління, які носять характер правопорушень і можуть нанести шкоду не тільки органів влади, де працює ця особа, а й національній та державній безпеці країни. До основних напрямків застосування профайлінгу в системі забезпечення державної безпеки є наступні: профайлінг високопосадовців (політиків, які не відносяться до посад державної служби); профайлінг державних службовців категорії «А»; профайлінг осіб, які займаються лобістською діяльністю; профайлінг осіб, які обіймають посади в системи оборонного комплексу; профайлінг системи кадрового потенціалу системи місцевого самоврядування; профайлінг виборних посад.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/344
10.31732/2663-2209-2020-60-63-67
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 63-67
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 63-67
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/344/374
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library