ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
FEATURES OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE
 
Creator Мошляк, І.О.
 
Subject прямі іноземні інвестиції
інвестиційне середовище
організаційно-економічний механізм залучення ПІІ
інвестиційна політика
інвестиційна діяльність
інвестиційна привабливість
державне регулювання
foreign direct investment
investment environment
organizational and economic mechanism of FDI attraction
investment policy
investment activity
investment attractiveness
state regulation
 
Description В статті розглянуто роль іноземного інвестування в економіку України, визначені фактори, що забезпечують позитивний вплив на інвестиційний клімат та окреслені проблеми формування сприятливого інвестиційного середовища. Проаналізовано особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Наведено динаміку іноземного інвестування в економіку України. Охарактеризовано галузі національного господарства України, в які найбільше залучають іноземні інвестиції. Досліджено розподіл залучених прямих іноземних інвестицій за основними регіонами – реципієнтами інвестицій України. Обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій у сучасних умовах, досліджено головні проблеми надходження іноземних інвестицій та запропоновано основні шляхи їх вирішення. Інвестиції, у тому числі іноземні, є не лише механізмом розвитку, але й способом регулювання економіки шляхом переливання капіталу. На сучасному етапі розвитку ринку іноземні інвестиції виступають основним джерелом отримання новітніх конкурентноздатних технологій. Купівлю українських підприємств чи їх частки, тобто здійснення процесів злиття (поглинання), іноземні інвестори розглядають як привабливий спосіб інвестування з тих позицій, що зменшується ризик через неефективний менеджмент. Водночас збільшуються шанси застосування передового досвіду у сфері отримання нових технологій та обігови коштів у період затяжної кризи. Розробка механізму залучення прямих іноземних інвестицій у будь-якій державі має виходити з особливостей глобалізації економіки. Саме небажання західних компаній вкладати гроші у себе вдома пояснюється наявністю жорстких державних правил про зайнятість, великими виплатами по безробіттю, високими виплатами працедавця в соціальні фонди, високим рівнем мінімальної заробітної плати та компенсації у разі звільнення. А тому закордонна активність фірм зараз досить велика. Таким чином, створюваний в Україні механізм залучення іноземних інвестицій повинен мати наявні переваги у порівнянні з державами, звідки вони уже надходять, так і з іншими потенційними державами-реципієнтами. Головним завданням для України при залученні необхідних для структурної перебудови економіки держави іноземних інвестицій є створення таких умов щодо іноземного інвестування, які б при гарантуванні засад економічної безпеки держави одночасно забезпечували максимальне зближення інтересів держави з інтересами іноземних інвесторів.
The articles consider the role of foreign investment in the economy of Ukraine, identify factors that provide a positive impact on the investment climate and some problems of creating an unfavorable investment environment. Peculiarities of attracting foreign direct investment to Ukraine are analyzed. The dynamics of foreign investment in the economy of Ukraine is given. The branch of the national economy of Ukraine, which uses foreign investments the most, is characterized. The distribution of attracted foreign direct investments by the main regionals - recipients of investments of Ukraine is investigated. The necessity of reduction of foreign investments in modern conditions is generally substantiated, the main problems due to the arrival of foreign investments are investigated and the main ways of their solution are offered. Investment, including among foreigners, is not a simple mechanism of development, but also a way regulation of the economy through the transfer of capital. At the present stage of development of the foreign investment market are the main sources of new competitive technologies. The purchase of Ukrainian enterprises whose private individuals, through the processes of mergers (acquisitions), foreign investors see as private use of investment from these positions, which is reduced due to inefficient management. Gradually increasing the chances of applying best practices in obtaining new technologies and circulating activities during the protracted crisis. The development of a mechanism for attracting foreign direct investment to any country should be based on the peculiarities of economic globalization. This very reluctance of Western companies to invest in their homes is due to the existence of strict state employment rules, high unemployment benefits, high payments of employers in social funds, high levels of minimum wages and compensation in case of dismissal. Therefore, the foreign activity of the company is now quite large. Thus, the mechanism for attracting foreign investment created in Ukraine should have existing advantages in comparison with the countries where they are already located, as well as with other potential recipient countries. The main task for Ukraine in attracting foreign investment necessary for the restructuring of the economy is to create conditions for foreign investment that would guarantee the principles of economic security of the state while offering maximum rapprochement of interested states with the interests of foreign investors.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/338
10.31732/2663-2209-2020-60-26-31
 
Source Science Notes of KROK University; No. 4 (60) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 26-31
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (60) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 26-31
2663-2209
2307-6968
10.31732/10.31732/2663-2209-2020-60
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/338/369
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library