Queens in the shadow of kings – sociological notes on the historical process of women’s discrimination and emancipation in chess

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Queens in the shadow of kings – sociological notes on the historical process of women’s discrimination and emancipation in chess
Królowe w cieniu króli – socjologiczne zapiski o historii dyskryminacji i emancypacji kobiet w szachach
 
Creator Stempień, Jakub Ryszard
 
Subject chess
sport
discrimination against women in sport
szachy
sport
dyskryminacja kobiet w sporcie
 
Description The article concerns the unequal position of men and women in chess. This inequality is currently manifested in the male-dominated population of chess players, gender determined differences in the game level attained, and financial discrimination. Historical analysis shows that over the centuries chess has been regarded as a pastime suitable for both men and women. It was only the process of institutionalization of chess as a sport (and turning it into serious leisure activity, in R. Stebbins’ typology), which took place in the era of industrial society, that discrimination against women in chess came about. The emancipatory activities of women in this field, dating back to the second half of the 19th century, were commented on in the chess press in two ways, which are referred to in the text as the “Steinitz narrative” and the “de Coubertin narrative”. Both of these perspectives have remained resilient to this day, accompanying the progress in equalizing the position of men and women in chess that were seen in the 20th and 21st centuries.
Artykuł dotyczy nierównej pozycji kobiet i mężczyzn w szachach. Nierówność ta przejawia się obecnie w maskulinizacji rozgrywek szachowych, płciowo określonych różnicach w prezentowanym poziomie gry oraz w dyskryminacji finansowej. Analiza historyczna po­kazuje, że szachy na przestrzeni wieków były uznawane za rozrywkę właściwą zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Dopiero proces sportowej instytucjonalizacji szachów (i przekształcania ich w rozrywkę typu serious leisure w typologii R. Stebbinsa), który dokonał się w dobie kształtowania się społeczeństwa przemysłowego, przyniósł dyskryminację kobiet w szachach. Działania emancypacyjne kobiet na tym polu, datowane od drugiej połowy XIX wieku, były w prasie szachowej komentowane w dwojaki sposób, który został w tekście nazwany „narracją W. Steinitza” i „narracją P. de Coubertina”. Obie te perspektywy zachowały żywotność do dzisiaj, towarzysząc postępowi w zakresie zrównywania pozycji kobiet i mężczyzn w szachach, jaki przyniosły XX i XXI wiek.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9482
10.18778/0208-600X.75.05
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 65-84
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 65-84
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9482/9315
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library