The sociological paradox of chess: the transclass distinction of the game of kings

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The sociological paradox of chess: the transclass distinction of the game of kings
Socjologiczny paradoks szachów: ponadklasowa dystynkcja królewskiej gry
 
Creator Olechnicki, Krzysztof
 
Subject chess
sociology of chess
distinction illusio
sociology of sport
szachy
socjologia szachów
dystynkcja
illusio
socjologia sportu
 
Description The article deals with the sociological paradox of chess. On the one hand, this game gives people who belong to its social world a kind of desirable distinction, but on the other hand this distinction is not connected with the class position. In Pierre Bourdieu’s terms, if we treat chess as part of the sports field, then class distinction should be interconnected with it. Why is chess extremely popular and widespread, and therefore egalitarian, although it seems to be an excellent instrument for increasing class advantage? What makes so many people play chess, and how does chess confer the transclass distinction upon them? In answering these questions I will focus on the accessibility and openness of chess, its social nature, the totality of chess experience and the impossibility of defining it within one field: sport, science or art, and – last but not least – on the possibility of manipulating chess’s illusio.
Artykuł podejmuje kwestię socjologicznego paradoksu gry w szachy, polegającego na tym, że z jednej strony nadają one osobom przynależącym do ich społecznego świata rodzaj pożądanej dystynkcji, ale z drugiej strony z dystynkcją tą nie jest sprzęgnięte położenie klasowe. Mówiąc językiem Pierre’a Bourdieu, jeśli potraktujemy szachy jako fragment pola sportu, to powinna się w nich zaznaczać dystynkcja klasowa, jednak w tym przypadku tak się nie dzieje. Dlaczego w praktyce szachy są niezwykle popularne i rozpowszechnione, i w związku z tym egalitarne, choć wydają się znakomitym tworzywem do powiększania przewagi klasowej? Co sprawia, że tak wielu ludzi gra w szachy i w jaki sposób szachy nadają graczom ponadklasową dystynkcję?
Odpowiadając na te pytania, należy zwrócić uwagę na kwestie dostępności i otwartości sza­chów, ich społeczny charakter, totalność szachowego doświadczenia i niemożność zdefiniowania w jednym tylko polu: sportu, nauki czy sztuki oraz – last but not the least – na nieoczekiwane możliwości manipulowania illusio szachów.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9481
10.18778/0208-600X.75.04
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 49-64
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 49-64
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9481/9314
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library