Lærernes kognition og praksis vedr. differentiering i tyskundervisningen i det danske gymnasium

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Lærernes kognition og praksis vedr. differentiering i tyskundervisningen i det danske gymnasium
 
Creator Rasmussen, Astrid Mus; Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur
 
Subject Differentiering
Teacher Cognition
Tysk
Gymnasium
 
Description Heterogeniteten i gymnasieskolen har pga. samfundsudviklingen og det dermed følgende øgede optag af elever været stigende i en årrække, hvilket har medført et behov for (undervisnings)differentiering. I dette studie blev problemstillingen undersøgt fra et specifikt fremmedsprogligt perspektiv med udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål:1) Hvilke differentieringsrelaterede aktiviteter kan observeres i undervisningen i tysk fortsættersprog B i 1.g.?2) Hvilken indstilling til og viden om (undervisnings)differentiering har lærerne?3) Er der en sammenhæng mellem de observerede differentieringsmønstre og lærernes indstilling og viden?Formålet med studiet var at finde ud af, hvad lærerne gør og tænker for med udgangspunkt heri samt i teori om differentiering og fremmedsprogstilegnelse at udarbejde nogle anbefalinger specifikt til differentiering i fremmedsprogsundervisningen. Desuden kan studiet udsige noget om tidens tendens. Heterogenitetsproblematikkens omfang er som allerede nævnt relativ ny i gymnasieskolen, hvorfor der ikke har været tradition for at skulle arbejde med denne type didaktiske redskaber. Fra officiel side har første indskydelse – i overensstemmelse med dansk tradition – været at løse problemet vha. undervisningsdifferentiering. Spørgsmålet er, om lærerne i gymnasieskolen er enige, eller om de ville foretrække elevdifferentiering. Et tredje formål med studiet var, at undersøge, hvorvidt der er overensstemmelse mellem: 1) praksis og de officielle krav, der stilles til differentiering i tyskundervisningen i gymnasiet; 2) praksis og kognition.For at besvare ovenstående forskningsspørgsmål blev der udarbejdet et casestudie bestående af syv lærere, som blev interviewet, og hvis undervisning blev observeret i en periode på tre uger hver. Disse data blev kodet i NVivo. Derudover blev der lavet en indholdsanalyse af de relevante styrerdokumenter.Undersøgelsen viser, at lærerne differentierer ifm. feedback på elevernes afleveringer, de varierer og udfører selvdifferentiering gennem åbne opgaver, valgmuligheder og småjusteringer på elevernes opfordring. Denne differentiering tager udgangspunkt i metode, interesser, emotioner og niveau. Niveaudifferentieringen er oftest relateret til grammatisk korrekthed eller i form af omfangsdifferentiering. Ud over de ovenfor beskrevne eksempler blev der blot observeret traditionel lærerstyreret differentiering hos én lærer. Lærerne har generelt en relativ bred opfattelse af differentiering, om end traditionel lærerstyreret niveaudifferentiering er mest fremtrædende i deres bevidsthed om differentiering. Dette er i modstrid med, at de ikke i så høj grad udfører denne form for differentiering. En kendsgerning, som lærerne er bevidste om, og som de begrunder med den store arbejdsbyrde, der er forbundet hermed. Dertil kommer, at størstedelen af lærerne pointerer, at de prioriterer andre didaktiske tiltag såsom autenticitet højere.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2021-03-05
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/405
978-87-7507-495-2
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library