Estimating the Value of Dissonant Cultural Heritage. Valuation of Non‑market Goods Using the Stated Preference Methods on the Example of a Modernistic Office and Commercial Complex

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Estimating the Value of Dissonant Cultural Heritage. Valuation of Non‑market Goods Using the Stated Preference Methods on the Example of a Modernistic Office and Commercial Complex
Szacowanie wartości trudnego dziedzictwa kulturowego. Wycena dóbr nierynkowych metodą deklarowanych preferencji na przykładzie modernistycznego kompleksu biurowo‑handlowego
 
Creator Przygodzki, Zbigniew
Waleski, Ignacy
 
Subject dissonant heritage
value of cultural heritage
stated preference methods (SPM)
intangible assets of cultural heritage
R14
H41
O18
dziedzictwo kłopotliwe
wartość dziedzictwa kulturowego
metoda deklarowanych preferencji
wartości niematerialne dziedzictwa kulturowego
modernizm
R14
H41
O18
 
Description The concept of dissonant cultural heritage is well recognized in the literature. It appears in several perspectives, in relation to shameful nation’s history, fratricidal wars, totalitarian past, political regime, or aesthetic. In this article, subject of research is dissonant heritage that was the legacy of Soviet regime times 1945–1989 and at the same time – modernistic architecture, which is ambiguous in aesthetic valuation. Modernistic architecture (from socialistic era in polish history – called socmodernism) is visible in every polish city. It is used for residential, cultural, economic, public and other functions.
Over the decades these buildings have devaluated in physical and moral aspects. More and more often in public discourse appears opinion which claim about necessity of removal these part of unwanted history from polish cities landscape. The question arises whether the removal through destruction or general renovation of cultural heritage is the best way to urban renewal?
This particular work includes induction approach, basing on intentionally selected object, that indicate clear stigmatizing as well as historic features. The main aim of the work is to estimate the value of chosen socmodernistic object, which for many years was the most recognizable and dominant object in central area. The research challenge in this area was an appropriate selection and adaptation of valuation method and also results interpretation. Research were achieved basing on Stated Preference Methods (SPM). The subject of research is recognizable, distinctive for the city of Lodz and its residents, arbitrary chosen office and commercial complex – “Central”. The study was conducted among users of the facility. Research results prove that if a building is characterized by a high level of usability, its value remains high despite the stigmas of dissonant cultural heritage.
Przedmiotem badań jest trudne dziedzictwo, będące spuścizną okresu wpływu sowieckiego w Polsce (1945–1989). Architektura z czasów PRL obecna jest w każdym polskim mieście – w zakresie funkcji mieszkaniowych, kulturowych, gospodarczych, użyteczności publicznej i innych. Przez dziesięciolecia budowle te dewaluowały się zarówno w rozumieniu fizycznym, jak i moralnym. Coraz częściej w dyskursie publicznym pojawiają się opinie o konieczności usunięcia tej części historii z krajobrazu polskich miast. Powstaje więc pytanie, czy usuwanie przez zniszczenie lub generalną przebudowę dziedzictwa kulturowego miast jest właściwym kierunkiem ich odnowy.
W opracowaniu zastosowano podejście indukcyjne, przyjmując, iż podstawą wnioskowania będzie celowo wybrany obiekt, mający wyraźne cechy stygmatyzujące oraz właściwości zabytkowe. Podstawowym celem artykułu jest oszacowanie wartości ekonomicznej wybranego obiektu socmodernistycznego, który przez wiele lat pełnił funkcję dominanty w przestrzeni centralnej. Wyzwaniem badawczym w tym zakresie jest zarówno właściwy dobór i adaptacja metody wyceny, jak i interpretacja wyników. Badanie zrealizowano za pomocą metody deklarowanych preferencji (SPM). Przedmiotem badań jest charakterystyczny dla miasta i mieszkańców, arbitralnie wybrany kompleks biurowo‑handlowy „Central” w Łodzi. Badanie zrealizowano wśród użytkowników obiektu.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2021-03-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/7955
10.18778/0208-6018.352.01
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 1 No. 352 (2021); 7-23
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 1 Nr 352 (2021); 7-23
2353-7663
0208-6018
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/7955/9272
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library