The Impact of Gender on Unemployment: Cross‑country and Within‑country Analysis of the European Labour Markets during Economic Recession

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Impact of Gender on Unemployment: Cross‑country and Within‑country Analysis of the European Labour Markets during Economic Recession
Wpływ płci na bezrobocie: międzynarodowa i wewnątrzkrajowa analiza europejskich rynków pracy podczas recesji gospodarczej
 
Creator Medková, Tatiana
 
Subject gender
labour market
unemployment
logit
Cook’s distance
J700
C130
płeć
rynek pracy
bezrobocie
logit
dystans Cooka
J700
C130
 
Description This paper investigates the impact of gender on the individual probability of being unemployed and makes a cross‑country comparison across 13 European countries during the European recession. Applying a general logit model for each country and capital, whilst controlling for the year, as well as for individual and regional characteristics, the probability of unemployment was estimated using individual labour force data from 2011 to 2014. Cook’s distance is used to examine the differences between labour markets of capital regions (or cities) and non‑capital regions. Using the size of Cook’s distance, models are calibrated, and models which include the degree of urbanization and occupation type are evaluated. The results are presented in the form of a spatial map and show that gender affects the probability of unemployment in the majority of the analysed countries. Overall, the effect is lower in capital than in non‑capital regions.
W niniejszym artykule zbadano wpływ płci na prawdopodobieństwo bezrobocia i dokonano porównania między 13 krajami europejskimi podczas recesji gospodarczej. Stosując ogólny model logitu dla każdego kraju i stolicy, jak również kontrolując rok oraz cechy indywidualne i regionalne, oszacowano prawdopodobieństwo bezrobocia na podstawie danych dotyczących siły roboczej w latach 2011–2014. Odległość Cooka służy do badania różnic między rynkami pracy regionów stołecznych (lub miast) a regionami niebędącymi stolicami. Korzystając z wielkości odległości Cooka, modele są kalibrowane, a modele uwzględniające stopień urbanizacji i typ zawodu – oceniane. Wyniki przedstawiono w formie mapy przestrzennej – pokazują one, że płeć wpływa na prawdopodobieństwo bezrobocia w większości analizowanych krajów. Ogólnie efekt jest mniejszy w przypadku regionów stołecznych.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-12-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3326
10.18778/0208-6018.351.05
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 6 No. 351 (2020); 81-96
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 6 Nr 351 (2020); 81-96
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3326/9277
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library