FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE FUTURE EDUCATORS PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE FUTURE EDUCATORS PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
Creator Потапчук, Тетяна
Кравець, Надія
 
Subject професійна підготовка
самоосвіта
компетентність
самоосвітня компетентність
формування самоосвітньої компетентності
professional training
self-education
competence
self-educational competence
formation of self-educational competence
 
Description In the article self-education as a component of professional training acts as a way to implement it. In this context, the self-education of future educators, we mean the process that ensures the continuity of raising the educational level and expanding the information field of professionals, improving the quality and raising the level of their competence and professionalism, related to personal development and participation in general and pedagogical culture. Serves to form a worldview, because the student is the subject of management of their own educational activities during professional training.Based on the analysis of different approaches to the definition of "self-educational competence" in the context of this study, we consider this term as an integrative phenomenon characterized by stable internal motivation, the formation of professionally significant personal qualities, skills and abilities to organize cognitive personality. search activities aimed at a continuous process of professional development; and is an integral part of the professional competence of the specialist and an indicator of the success of his professional activity.Given the above, it is possible to state the close connection between the concept of "self-education" and the concept of "vocational training"; self-education should be understood as a way to implement this training, which, accordingly, aims to form a skilled worker capable of developing strategies for professional development as a result of self- education. This is one of the most important prerequisites for further professional realization of him as a specialist In this regard, higher education faces the task of developing more effective learning technologies and creating conditions that would be focused on stimulating students' self- education.The purpose of the article is to theoretically substantiate the key concepts "educator", "future educator", "self-education", "competence", "formation of self- educational competence".Methods: analysis, systematization and generalization of psychological and pedagogical literature in order to clarify the state of development of the research problem and clarify the conceptual apparatus.
У статті самоосвіта як складник професійної підготовки виступає способом її реалізації. У цьому контексті під самоосвітою майбутніх вихователів ми розуміємо процес, який забезпечує безперервність підвищення освітнього рівня та розширення інформаційного поля фахівців, покращення якості та підняття рівня їхньої компетентності та професіоналізму, що пов’язаний з розвитком особистості та бере участь у формуванні загальної та педагогічної культури, слугує становленню світогляду, оскільки саме студент є суб’єктом управління власною навчальною діяльністю під час фахової підготовки.На основі аналізу різних підходів до визначення поняття «самоосвітня компетентність» у контексті нашого дослідження цей термін розглядаємо як інтегративне явище, що характеризується наявністю стійкої внутрішньої мотивації, сформованістю професійно-значущих особистісних якостей, володінням вміннями й навичками самостійної роботи, які дозволяють особистості організовувати пізнавально-пошукову діяльність, спрямовану на безперервний процес підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням; та виступає складником професійної компетентності фахівця і показником успішності його фахової діяльності.
Враховуючи зазначене вище, можна констатувати тісний зв’язок поняття «самоосвіта» із поняттям «професійна підготовка»; самоосвіту при цьому слід розуміти як спосіб реалізації цієї підготовки, яка, відповідно, має на меті формування кваліфікованого працівника, здатного до вироблення стратегій професійного розвитку в результаті самоосвіти. Це є однією з найважливіших передумов подальшої професійної реалізації його як фахівця У зв’язку з цим перед вищою школою постає завдання розробки більш ефективних технологій навчання та створення умов, які були б орієнтовані на стимулювання самоосвіти студентів.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-02-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/818
 
Source Освітологічний дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 180-193
Educological discourse; Vol. 32 No. 1 (2021): Educological discourse; 180-193
Освитологичный дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 180-193
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.1
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/818/640
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library