МЕДІА DIDACTIC SUPPORT OF THE PROCESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ FOREIGN LANGUAGE TRAINING

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title МЕДІА DIDACTIC SUPPORT OF THE PROCESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ FOREIGN LANGUAGE TRAINING
МЕДІАДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 
Creator Петрик, Лада
 
Subject future primary school teachers’ foreign language training
media didactics
media didactic support
mediatools
professional training
іншомовна підготовка майбутніх учителів початкової школи
медіадидактика
медіадидактичний супровід
медіазасоби
професійна підготовка
 
Description The article reveals the essence of media didactic support of future primary school teachers’ foreign language training. It consists in providing students with methodological support in order to form their foreign language communicative competence through completeing tasks, solving professional and life situations. Media didactic support guids in creating a foreign language communicative environment, which provides clearly defined tasks (situations, instructions) within the subject of the discipline of the foreign language unit and ways to analyze, evaluate foreign media, create own ones and perform manual actions using media tools. The paper presents some elements of the author's media didactic support of future primary school teachers’ foreign language training in the content of foreign language disciplines, which testify to the diversity of future primary school teachers’ foreign language training with didactic tools, methods and forms of foreign language teaching. Applying theoretical research methods (analysis, comparison, generalization, systematization, synthesis and specification), emphasis is placed on aspects of media didactics development in the process of future primary school teachers’ foreign language training, which allows integration of future school teachers’ foreign language communicative competence and their media literacy. It is established that alongside with traditional methods of foreign language teaching (conversation, explanation, demonstration, etc.) innovative ones are being actively used (the usage of computer programs, the usage of mobile applications, creative tasks, webquest, filming, audio recording, analysis of problem situations and others). Media tools (digital images and photos, collages, comics, screenshots, websites, blogs, infographics, clusters, audio recordings, podcasts, cartoons, audiobooks, online dictionaries, social networks, mobile applications for others) expand the didactic tools of foreign language teaching.
У статті розкрито сутність медіадидактичного супроводу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи, яка полягає у забезпеченні студентів методичною підтримкою з метою формування їхньої іншомовної комунікативної компетентності через виконання завдань, розв’язання професійно спрямованих та життєвих ситуацій. Медіадидактичний супровід зорієнтовує у створенні іншомовного комунікативного середовища, яке передбачає чітко сформульовані завдання (ситуації, інструкції) у межах тематики навчальної дисципліни іншомовного блоку та способи для аналізу, оцінювання іншомовних медіазасобів, створення власних та здійснення мануальних дій, застосовуючи медіазасоби у запропонованих викладачем завданнях чи ситуаціях. У роботі презентовані елементи авторського медіадидактичного супроводу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи у змісті навчальних дисциплін іншомовного блоку, які засвідчують урізноманітнення цієї підготовки дидактичним інструментарієм, методами та формами навчання іноземної мови. Застосовуючи теоретичні методи наукових досліджень (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація, синтез та конкретизація) розставлено акценти на аспектах розвитку медіадидактики у процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що уможливлює інтеграцію процесу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи та їхньої медіаграмотності. Встановлено, що поряд з традиційними методами навчання іноземної мови (бесіда, пояснення, демонстрація та інші) активно застосовуються інноваційн (використання комп’ютерних програм, використання мобільних додатків, творчі завдання, вебквест, фільмування, аудіозапис, аналіз проблемних ситуацій та інші); а медіазасоби (цифрові зображення та фото, колажі, комікси, скріншоти, сайти, блоги, інфографіка, кластери, аудіозаписи, подкасти, мультфільми, аудіокнижки, онлайн словники, соціальні мережі, мобільні додатки на інші) розширюють дидактичний інструментарій іншомовної підготовки майбутніх учителів.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-02-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/816
 
Source Освітологічний дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 112-128
Educological discourse; Vol. 32 No. 1 (2021): Educological discourse; 112-128
Освитологичный дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 112-128
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.1
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/816/636
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library