HIGHER ECOLOGICAL EDUCATION OF UKRAINE: HISTORY OF FORMATION AND CURRENT STATE

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title HIGHER ECOLOGICAL EDUCATION OF UKRAINE: HISTORY OF FORMATION AND CURRENT STATE
ВИЩА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН
 
Creator Сафранов, Тамерлан
 
Subject higher environmental education
ecological education concept
higher education standards
вища екологічна освіта
концепція екологічної освіти
стандарти вищої освіти
 
Description The environmental component of education determines the socio-economic foundations of society and is the basic component of the state environmental policy. The nature of interaction with the environment at the personal level and society makes it possible to implement the concept of sustainable development, and therefore the assessment of the current state of higher environmental education in Ukraine is an urgent problem. The purpose of article is to analyze the formation and current state of higher environmental education in Ukraine, which is the central link in the system of continuous environmental education. An important step in the development of the system of continuous environmental education, in particular higher environmental education, was the development of the Concept of Environmental Education of Ukraine (2001), the principles of which were not properly implemented. The content of higher environmental education is reflected in four generations of standards for higher environmental education in Ukraine, which took into account changes in the relevant regulatory and legislative documents and requirements for the content and results of educational activities of higher educational institutions within certain areas of training and specialties. The article describes the structure and content of standards of higher environmental education in Ukraine. Despite the fact that the environmental component currently prevails in the form of education that most consider education for sustainable development, yet this is only the beginning of the formation of a new system-integrated model of education for sustainable development. The importance of greening and ideas of sustainable development is reflected in the current standards of higher education in Ukraine for applicants for higher education "bachelor" of all specialties. But the environmental component is still absent in the educational programs and curricula of many specialties of "non-environmental" higher education institutions, is not due attention is paid to the greening of higher education in Ukraine. Some provisions of the existing Concept of Environmental Education of Ukraine are no longer relevant, which leads to the development of a modern Concept, and, perhaps, a separate Concept of higher environmental education in Ukraine. In recent years, there has been a decline in state interest in the training of environmentalists, so it is advisable to develop measures to improve the training of applicants for higher environmental education.
Екологічний складник освіти визначає соціально-економічні підвалини суспільства і є базовим складником державної екологічної політики. Від характеру взаємодії з навколишнім природним середовищем на рівні індивіда та соціуму можлива реалізація концепції сталого розвитку, а тому оцінка сучасного стану вищої екологічної освіти в Україні є вкрай актуальною проблемою. Метою статті є аналіз становлення і сучасного стану та перспектив вищої екологічної освіти в Україні, яка є центральною ланкою її безперервної системи. Важливим кроком у розвитку системи безперервної екологічної освіти, зокрема вищої екологічної освіти, була розробка у 2001 році Концепції екологічної освіти України, принципи якої, на жаль, не були реалізовані належним  чином. Зміст  вищої екологічної освіти віддзеркалювався у чотирьох поколіннях стандартів  вищої екологічної освіти України, які ураховували зміни  відповідних нормативно-законодавчих документів та вимоги до змісту і  результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти в межах окремих напрямів підготовки і спеціальностей. У статті охарактеризовані їх структура і зміст. Незважаючи на те, що екологічний складник на сьогодні превалює в тій формі освіти, який більшість вважає освітою для  сталого розвитку, все ж поки – це лише початок формування нової системно-цілісної моделі освіти для сталого розвитку. Важливість екологізації й ідей сталого розвитку знайшло відображення в діючих стандартах вищої освіти України для здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» усіх спеціальностей.  Але екологічний складник   поки що відсутній в освітніх програмах і навчальних планах багатьох спеціальностей «неекологічних» закладів вищої освіти, тобто не приділяється належної уваги екологізації вищої освіти в Україні. Окремі положення є Концепції екологічної освіти України, вже неактуальні, що обумовлює розроблення  сучасної Концепції, а, мабуть, і окремої Концепції вищої екологічної освіти України. В останні роки спостерігається зниження інтересу держави до підготовки фахівців-екологів,  тому доцільно розробити заходи щодо удосконалення системи підготовки здобувачів вищої екологічної освіти.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-02-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/815
 
Source Освітологічний дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 39-51
Educological discourse; Vol. 32 No. 1 (2021): Educological discourse; 39-51
Освитологичный дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 39-51
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.1
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/815/631
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library