HIGHER EDUCATION AND LABOUR MARKET IN UKRAINE: A DECADE OF INTERACTION

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title HIGHER EDUCATION AND LABOUR MARKET IN UKRAINE: A DECADE OF INTERACTION
ВИЩА ОСВІТА ТА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ДЕСЯТИЛІТТЯ ВЗАЄМОДІЇ
 
Creator Мосьпан , Наталя
 
Subject higher education
labour market
legislation
graduates
unbalanced interaction
вища освіта
випускники
законодавство
незбалансована взаємодія
ринок праці
 
Description The national model of interaction between higher education and the labour market was formed under the influence of world processes (globalization, marketization, internationalization, Europeanization). In 2020, the national economy, having reached the frontier of its development, was struck by the COVID-19 pandemic, whose negative consequences require rigorous analysis and careful study. Since 2014, the negative trends in the interaction of higher education with the labour market have begun to grow. They manifested in a shortage of highly qualified workers, or inconsistency of qualifications with the requirements of the national labour market. These trends continue to escalate in recent years. At the legislative level, there was an attempt from the government to outline steps towards the interaction of higher education with the labour market but without defining specific mechanisms. The economic and financial crisis has required the government to transit to another form of financing higher education institutions and to restructure and even reduce their number. The current state of interaction between higher education and the labour market is defined as unbalanced. That has led to a mismatch between supply and demand in the national labour market; the high level of unemployment among graduates of higher educational institutions and professionals with higher education; increasing student and labour migration; distance learning and work remotely. Ukraine is gradually losing modern factors of economic growth – human capital. Prospective trends are considered in the transition to a circular economy; the inclusion of the “environmental” dimension of the circular economy in professionals training and education.The article analyses the interaction of higher education with the labour market in Ukraine over the past decade (2010-2020). The study focuses on an analysis of past, current and future trends in higher education, the labour market and national legislation from the perspective of sustainable economic development. The research is interdisciplinary and mixed (theoretical and empirical). For visualization of the analysed phenomena and conclusions, the surveys data conducted in 2015, 2017 and 2020 are presented.
 У статті аналізується взаємодія вищої освіти з ринком праці в Україні за останнє десятиліття (2010-2020 р.). Дослідження зосереджено на аналізі минулих, поточних і майбутніх тенденцій у галузі вищої освіти, ринку праці та національного законодавства в перспективі сталого економічного розвитку. Дослідження носить міждисциплінарний та змішаний (теоретико-емпіричний) характер. Матеріалом дослідження слугують аналітичні звіти, наукові публікації, авторська монографія, статистичні дані та опитування студентів. Для візуалізації наведених явищ та висновків представлено дані опитувань, проведених у 2015, 2017 та 2020 рр. серед українських студентів педагогічного фаху та іноземних студентів медичного фаху.
Національна модель взаємодії вищої освіти з ринком праці сформувалася під впливом світових процесів (глобалізація, маркетизація, інтернаціоналізація, європеїзація). У 2020 році національна економіка, досягнувши межі свого розвитку, була вражена пандемією COVID-19, чиї негативні наслідки потребують глибокого осмислення та ретельного вивчення.
З 2014 р. почали зростати негативні наслідки у взаємодії вищої освіти з ринком праці. Вони проявлялися у нестачі кваліфікованої робочої сили, або невідповідності кваліфікації вимогам ринку праці, які продовжують загострюватись в останні роки. На законодавчому рівні була спроба окреслити кроки до взаємодії вищої освіти з ринком праці без визначення конкретних механізмів. Економічна та фінансова криза вимагає від уряду перейти на іншу форму фінансування закладів вищої освіти та здійснити їхню реструктизацію і скорочення. Сучасний стан взаємодії вищої освіти з ринком праці визначається як незбалансований в Україні. Це призвело до невідповідності попиту та пропозиції на національному ринку праці; зайнятості студентів, які навчаються в закладах вищої освіти; високого рівня безробіття випускників закладів вищої освіти та фахівців з вищою освітою; збільшення студентської та трудової міграції; дистанційного навчання та роботи. Україна поступово втрачає сучасні фактори економічного зростання – людський та інтелектуальний капітал. Перспективні тенденції розглядаються у переході до циркулярної економіки; у включенні «екологічного» виміру циркулярної економіки у процес підготовки фахівців у вищій освіті.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-02-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/814
 
Source Освітологічний дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 20-38
Educological discourse; Vol. 32 No. 1 (2021): Educological discourse; 20-38
Освитологичный дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 20-38
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.1
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/814/630
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library