IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS-IN-TRAINING

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS-IN-TRAINING
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 
Creator Харченко, Тетяна
Удовиченко, Лариса
Зверева, Марина
 
Subject practice analysis
foreign language teachers
competent teacher
experienced trainer
reflexive practices
аналіз практик
викладачі іноземних мов
компетентний вчитель
методист-тренер
педагогічна освіта
рефлексивні практики
 
Description The paper proves that applying reflexive practices in the training process at the specialized seminar on the analysis of practices is a significant component of the competence approach implementation. It was found out that training students to analyze complicated in-class situations under the supervision of an experienced trainer who observes, sets the paths, supports and assists them in interpreting their own methods of teaching and professional behavior, is an efficient technique of training. Studying the case of the module course called Analysis of Teacher’s Practices, introduced at the Higher National Institute of Education, Nice Academy, France (INSPE) proved that the active participation in the practices analysis seminar helps teachers-to-be develop new specific skills and competences based on their own experience. The paper highlights the principles of the organization of the seminars of practice analysis: the principles of ethics; of sincere interpretation; of contrast. It was stated that themes of seminars should be chosen in accordance with the students’ pedagogical probations. The authors formulate the targets of the seminars on the analysis of practices: making the knowledge of the subjects (including foreign languages) they teach more profound; further integration of interdisciplinary knowledge; mastering and developing narrow and specific knowledge in the subject they teach, as well as transversal knowledge of how help children study efficiently; developing reflexive state of a competent teacher. The paper proved that all the methods of the analysis of practices are based on different activities of the teacher-to-be themselves: memories and comparison of different lesson parts of whole lessons; the analysis of the teaching practices with the help of the supervisor; the analysis of “strengths” of the teaching practice; comparison of practical targets and results; the analysis of video recordings of lessons; the analysis of experienced teachers’ work; modelling and simulation of in-class situations. The perspectives of further research are a detailed study of the content of the course modules and phases of carrying out seminars.
У статті встановлено, що важливою складовою реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх викладачів іноземної мови в євроатлантичних країнах є впровадження в освітній процес рефлексивних практик на спеціальному семінарі – семінарі аналізу практик. Визначено, що професійна підготовка майбутніх учителів на таких заняттях має характер тренування, коли студенти вчяться аналізувати складні педагогічні ситуації під керівництвом методиста-тренера, який спостерігає, намічає шляхи, підтримує і допомагає майбутнім учителям інтерпретувати свої методи роботи і професійну поведінку. На прикладі модульного курсу «Аналіз практик учителя», який запроваджено у Вищому національному інституті з підготовки педагогічних кадрів академії Ніцца (Франція), доведено, що активна участь в семінарах аналізу практик допомагає майбутнім учителям розвивати нові специфічні навички та компетенції, спираючись на власний досвід. Висвітлені принципи, що лежать в основі організації семінарів аналізу практик: принципи етичності; нерозголошення деталей приватного життя людини, практика якої піддається аналізу; відвертості інтерпретацій; контрактності. Встановлено, що джерелом тематики семінарів з аналізу слугують результати всіх видів педагогічних стажувань студентів. Розкриті головні цілі семінарів аналізу практик: поглиблення знань учителів-стажерів з дисциплін, що викладаються, з іноземної мови в тому числі; подальша інтеграція міждисциплінарних знань; набуття й поглиблення вузьких специфічних знань з дисциплін, що викладаються, і трансверсальних знань про те, як ефективно вчитися учням; розвиток у стажерів рефлексивного стану компетентного вчителя. Доведено, що в основу всіх методів аналізу практик покладено різні види діяльності самих учителів-стажерів: спогади й зіставлення різних фрагментів уроків або цілих уроків; аналіз педагогічної практики за допомогою методичного керівництва; аналіз «сильних моментів» педагогічної практики; співставлення цілей та результатів практики; аналіз фрагментів уроків, знятих на відео; аналіз роботи досвідчених учителів; моделювання й імітація навчальних ситуацій. Перспективи подальших досліджень полягають у детальному вивченні змістового наповнення семи модулів курсу й етапів проведення семінарських занять.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-02-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/788
 
Source Освітологічний дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 156-179
Educological discourse; Vol. 32 No. 1 (2021): Educological discourse; 156-179
Освитологичный дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 156-179
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.1
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/788/639
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library