«FUNDAMENTALS OF ACADEMIC WRITING» IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title «FUNDAMENTALS OF ACADEMIC WRITING» IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
«ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА» В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ СПРЯМУВАННЯ
 
Creator Серебрянська, Ірина
 
Subject academic literacy
academic culture
code of honour
higher education institution
interdisciplinary approach
fundamentals of academic writing
академічна грамотність
академічна культура
кодекс честі
заклад вищої освіти
міждисциплінарний підхід
основи академічного письма
 
Description The article deals with the implementation of the discipline “Fundamentals of Academic Writing” in higher education institutions. The author represents her own experience of working on the course with students of different specialities, offers the main stages of training and approximate tasks. The discipline “Fundamentals of Academic Writing” is to form students’ academic culture, academic literacy, practical skills of oral and written language, necessary for successful learning and obtaining a future profession, and to develop critical thinking. Students learn to write professional and business texts of various types and give a critical assessment of information. They use a creative approach, library catalogues and websites. Both individual and teamwork in creating their micro-projects as a form of final control are encouraged.The interdisciplinary direction of the course is due to its content and structural elements: academic and scientific speech issues are closely intertwined with professional ones, forming the ability to express themselves competently within the speciality mastered by students, to create their professional texts. Integrated activities used in practice allow to develop various skills and abilities of future specialists: a study of educational and special terms, discussion of principles of academic integrity and related concepts (academic culture, academic ethics, academic writing, etc.), work with texts of different types, development of speech culture, writing resumes, cover letters, annotations, abstracts, essays and other documents essential for the further implementation of academic mobility of students and their successful participation in grant activities. The final work is in the form of presentation of the Code of Honor of the academic group developed by students. It is good feedback for the teacher about gained knowledge and skills. The interdisciplinary approach allows training modern specialists with good communicative competencies.
Стаття присвячена проблемі викладання навчальної дисципліни «Основи академічного письма» в закладах вищої освіти. Автор репрезентує власний досвід роботи над курсом зі студентами різних спеціальностей, пропонує основні етапи навчання та орієнтовні завдання. Навчальна дисципліна «Основи академічного письма» покликана формувати у студентів академічну культуру, академічну грамотність, практичні навички усної й писемної мови, необхідні для успішного навчання та здобуття майбутньої професії, розвивати критичне мислення. Здобувачі освіти мають навчитися створювати фахові та ділові тексти, застосовуючи творчий підхід, користуватися бібліотечними каталогами, веб-сайтами бібліотек, давати критичну оцінку інформації. Заохочується як індивідуальна, так і командна робота, зокрема у створенні мікропроєктів як форми підсумкового контролю. Міждисциплінарне спрямування курсу зумовлене його змістом та структурними елементами: мовленнєві питання тісно переплітаються з фаховими, формуючи вміння професійно висловлюватися, створювати спеціальні тексти. Використання інтегрованих видів діяльності дозволяє комплексно розвивати різноманітні вміння та навички майбутніх фахівців: вивчення освітніх та спеціальних термінів, обговорення принципів академічної доброчесності та суміжних понять (академічна культура, академічна етика, академічне письмо тощо), робота з текстами різних видів та стилів, розвиток культури мовлення, написання резюме, мотиваційних листів, анотацій, тез, есе та інших документів, важливих для реалізації академічної мобільності здобувачів освіти та їхньої успішної участі в грантовій діяльності. Підсумкова робота у формі презентації кодексу честі академічної групи для викладача є гарним зворотним зв’язком про здобуті знання, вміння й навички. Застосування міждисциплінарного підходу, залучення студентів до командної роботи дають позитивні результати та сприяють формуванню сучасного фахівця з розвинутими комунікативними компетентностями.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-02-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/753
 
Source Освітологічний дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 87-100
Educological discourse; Vol. 32 No. 1 (2021): Educological discourse; 87-100
Освитологичный дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 87-100
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.1
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/753/634
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library