СИСТЕМА ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОСТОРУ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title СИСТЕМА ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОСТОРУ
THE SYSTEM OF DOCTORAL EDUCATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC SPACE
 
Creator Удовенко, А.Ю.
 
Subject вища освіта
аспірантура
докторантура
закон
наукова організація
система
наукові звання
наукова та науквово-технічна діяльність
higher education
postgraduate studies
doctoral studies
law
scientific organization
system
scientific titles
scientific and scientific-technical activity
 
Description Сучасні трансформаційні та глобалізаційні процеси охопили всі сфери життєдіяльності українського соціуму, включаючи соціальну, політичну, економічну, правову, культурну та освітню галузі. Актуальний характер проблем, що постають перед світовою спільнотою, зумовлює у першу чергу спільний пошук шляхів модернізації системи освіти і науки як інструменту формування особистості, здатної швидко пристосуватись до сучасного динамічного середовища та бути конкурентоспроможною на ринку праці. Загальновизнаним є факт, що у більшості розвинених країн модернізація освіти є пріоритетним завданням, який забезпечує соціально-економічний, політичний і науковий розвиток суспільства. Ілюзія повної самодостатності, можливо, якийсь період може слугувати ресурсом для виживання університетської освіти України. Однак в умовах інтеграції вищої освіти у ЄПВО він швидко вичерпується. Самоізоляція від процесів, які розвиваються в ЄПВО, гальмує розвиток будь-якого вищого навчального закладу. Для власного блага українській освіті необхідно вбудовуватися в ЄПВО, зберігаючи при цьому національну ідентичність. Як зазначається в багатьох ключових документах Болонського процесу, трансформація вищої освіти не вимагає її уніфікації. Саме тому, для України сьогодні вкрай важливо враховувати світовий досвід в цій сфері. Водночас, розглядаючи передові зарубіжні практики щодо формування систем підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, необхідно враховувати всі можливі позитивні і негативні наслідки при їх імплементації в умовах вітчизняних реалій. Мета статті полягає у вивчені сучасних тенденцій розвитку європейського освітнього та наукового простору задля реформування системи докторської освіти в Україні. В статті представлений аналіз розвитку організаційного та правового забезпечення докторського освіти в Україні за  останнє двадцятиріччя  в контексті інтеграції в Єдиний європейський освітній та науковий простір. Особливу увагу приділено Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) і  Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.) в частинах, що стосується докторської освіти. Запропоновано рекомендації щодо внесення в законодавство ряду доповнень з урахуванням досвіду розвинутих європейських країн. Розглянуто  основні засади діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та  Національного агентства кваліфікацій в порівнянні з принципами функціонування аналогічних  європейських організацій.
Modern transformation and globalization processes have covered all spheres of life of Ukrainian society, including social, political, economic, legal, cultural and educational spheres. The current nature of the problems facing the world community, primarily determines the joint search for ways to modernize education and science as a tool for shaping the individual, able to quickly adapt to today's dynamic environment and be competitive in the labor market. It is generally accepted that in most developed countries the modernization of education is a priority that ensures the socio-economic, political and scientific development of society. The illusion of complete self-sufficiency may be a resource for the survival of university education in Ukraine. However, with the integration of higher education into the EHEA, it is rapidly depleted. Self-isolation from the processes developing in the EHEA slows down the development of any higher education institution. For its own benefit, Ukrainian education needs to integrate into the EHEA, while preserving its national identity. As noted in many key documents of the Bologna Process, the transformation of higher education does not require its unification. That is why it is extremely important for Ukraine today to take into account the world experience in this area. At the same time, considering the best foreign practices in the formation of systems for training highly qualified scientific personnel, it is necessary to take into account all possible positive and negative consequences of their implementation in the context of domestic realities. The purpose of the article is to study current trends in the development of the European educational and scientific space in order to reform the system of doctoral education in Ukraine. The article presents an analysis of the development of organizational and legal support of doctoral education in Ukraine over the last twenty years in the context of integration into the Single European educational and scientific space. Particular attention is paid to the Law of Ukraine “On Higher Education” (2014) and the Law of Ukraine “On Scientific and Scientific-Technical Activity” (2015) in the parts related to doctoral education. Recommendations for making a number of amendments to the legislation are proposed, taking into account the experience of developed European countries. The basic principles of activity of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education and the National Agency for Qualifications in comparison with the principles of functioning of similar European organizations are considered.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/331
 
Source Science Notes of KROK University; No. 3 (59) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 178-190
Вчені записки Університету «КРОК»; № 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 178-190
2663-2209
2307-6968
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/331/359
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library