EFFECTS OF SOWING DATES AND PLANTING DENSITY TO GROWTH AND YIELD OF CUC BONG SOYBEAN IN VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EFFECTS OF SOWING DATES AND PLANTING DENSITY TO GROWTH AND YIELD OF CUC BONG SOYBEAN IN VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU TƯƠNG CÚC BÓNG TẠI HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Ánh, Vũ Thị
Quân, Trần Minh
Lợi, Lê Sỹ
Duyên, Nguyễn Thị
Cường, Nguyễn Thế
 
Subject Khoa học cây trồng
Soybean; sowing dates; planting density; yield; Thai Nguyen.

Đậu tương; Thời vụ; Mật độ; Năng suất; Thái Nguyên
 
Description The experiment was conducted in the Spring of 2019 in Thai Nguyen, including two independent experiments: the effects of sowing dates and the effect of planting densityto the growth and yield of Cuc bong soybean in Vo Nhai district, Thai Nguyen province. The research results showed that, in the sowing dates experiment, the sowing date 01/3 had a positive effect to tree height, number of first grade branches, leaf area index and yield compared to the other formulas. In this sowing date, theoretical yield reached 33.45 quintals/ha and actual yield was 25.98 quintals/ha, higher than the other sowing dates. In the planting density experiment, at the planting density of 20 plants/m2, the number of first grade branches, the total number of pods, weight of thousand seeds were higher than the thick planting density (40 plants/m2), butthe theoretical yield and the actual yield were low. At the density of 30 plants/m2, the theoretical yield was 36.65 quintal/ha and actual yield was 20.27 quintal/ha, much higher than that of the other planting density.
Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân 2019 tại Thái Nguyên, gồm hai thí nghiệm độc lập: Ảnh hưởng của thời vụ trồng và ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở thí nghiệm thời vụ, thời vụ trồng ngày 01/3 cho kết quả tốt hơn về chiều cao cây, cành cấp 1, chỉ số diện tích lá so với các công thức khác. Thời vụ này cho năng suất lý thuyết đạt 33,45 tạ/ha và năng suất thực thu đạt 25,98 tạ/ha, cao hơn so với các thời vụ còn lại. Ở thí nghiệm mật độ, mật độ gieo 20 cây/m2 có số cành cấp 1, tổng số quả chắc, khối lượng nghìn hạt cao hơn mật độ trồng dày (40 cây/m2), tuy nhiên năng suất lý thuyết và năng suất thực thu thấp hơn. Ở mật độ 30 cây/m2, năng suất lý thuyết đạt 36,65 tạ/ha và năng suất thực thu đạt  20,27 tạ/ha, cao hơn hẳn các công thức thí nghiệm với các mật độ gieo trồng còn lại.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3753
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 142-147
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 142-147
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3753/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library