STUDY ON THE NUMBER OF SPECIES AND ORIGINS OF GENUS PYRULARIA MICHX. (CERVANTESIACEAE)

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY ON THE NUMBER OF SPECIES AND ORIGINS OF GENUS PYRULARIA MICHX. (CERVANTESIACEAE)
NGHIÊN CỨU SỐ LƯỢNG LOÀI VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH CỦA CHI PYRULARIA MICHX. (CERVANTESIACEAE)
 
Creator Toàn, Lê Chí
 
Subject
Cervantesiaceae; Pyrularia; Phylogeny; Historical biogeography; Africa; Intercontinental Eastern Asia and Eastern North America
Khoa học tự nhiên; khoa học cơ bản; Sinh học
Cervantesiaceae; Pyrularia; Phát sinh loài phân tử; Lịch sử địa lý sinh vật; Châu Phi; Liên lục địa Đông Á - Đông Bắc Mỹ
 
Description Pyrularia is a small parasitic genus of the Cervantesiaceae with two to five species exhibiting in a well-known classical intercontinental disjunct distribution between Eastern Asia and Eastern North America. The present study was based on comprehensive taxon sampling of Pyrularia and five DNA regions including three chloroplasts (matK, rbcL, trnLF) and two nuclear ones ((small subunit ribosomal DNA (SSU rDNA), large subunit ribosomal DNA (LSU rDNA)) to clarify the phylogeny and historical biogeography of Pyrularia. Results of the study supported that Pyrularia in Eastern Asia (including P. edulis, P. sinensis, P. bullata and P. inermis) may best be treated as a single species, P. edulis. The genus Pyrularia includes two speices P. pubera in Eastern North America and P. edulis in Eastern Asia. Results of molecular dating and historical biogeography indicated that Pyrularia was originated in Africa and then dispersed to Asia, and subsequently to North America via the Bering land bridge, resulting in the current intercontinental Eastern Asia and Eastern North America distribution of Pyrularia.
Pyrularia là một chi nhỏ trong họ Cervantesiaceae, bao gồm từ hai đến năm loài và có sự phân bố không liên tục ở liên lục địa giữa Đông Á và Đông Bắc Mỹ. Nghiên cứu dựa trên việc lấy mẫu tối ưu cho Pyrularia và sử dụng 5 gen bao gồm: 3 gen lục lạp (matK, rbcL, trnLF) và 2 gen nhân (small subunit ribosomal DNA (SSU rDNA), large subunit ribosomal DNA (LSU rDNA)) nhằm tiến hành đánh giá mối quan hệ phát sinh của các mẫu Pyrularia, cũng như phân tích lịch sử địa lý sinh vật của chi này. Kết quả của nghiên cứu ủng hộ đề xuất hợp nhất tất cả các loài ở Đông Á của Pyrularia bao gồm P. edulis, P. sinensis, P. bullata và P. inermis thành một loài duy nhất là P. edulis. Chi Pyrularia bao gồm hai loài là P. pubera phân bố ở Đông Bắc Mỹ và P. edulis phân bố ở Đông Á. Ngoài ra, kết quả phân tích về thời gian phát sinh, lịch sử địa lý sinh vật, sự phân bố của Pyrularia đã đưa ra giả thuyết rằng, tổ tiên của Pyrularia được hình thành ở châu Phi, sau đó đã phát tán đến châu Á và tiếp tục đến Bắc Mỹ thông qua “cầu đất” trên biển Bering và hình thành nên sự phân bố liên lục địa Đông Á - Đông Bắc Mỹ như hiện nay của Pyrularia.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3764
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 65-73
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 65-73
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3764/pdf
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/3764/168
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/3764/169
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/3764/170
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library