EFFECT OF IRRIGATION TO L14 PEANUT VARIETY IN THE SPRING SEASON IN GIA LAM HANOI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EFFECT OF IRRIGATION TO L14 PEANUT VARIETY IN THE SPRING SEASON IN GIA LAM HANOI
ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỚI NƯỚC BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC VỤ XUÂN TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
 
Creator Quất, Nguyễn Ngọc
Thắng, Vũ Ngọc
 
Subject Khoa học Cây trồng
Peanut; Irrigation; Growth; Yield; Spring season

Cây lạc; Tưới nước; Sinh trưởng; Năng suất; Vụ Xuân
 
Description This study was conducted to examine the effect of irrigation on growth and yield of L14 peanut variety in the spring season in Gia Lam, Hanoi. Eight irrigation treatments in this experiment were arranged in randomized complete block design with 3 replicates including: CT 1: Non irrigation (Control); CT 2: Irrigation at seedling stage; CT3: Irrigation at flowering stage; CT 4: Irrigation at full seed stage; CT 5: Irrigation at seedling stage + flowering stage; CT 6: Irrigation at seedling stage + full seed stage; CT 7: Irrigation at seedling stage + flowering stage + full seed stage; CT 8: Irrigation at flowering stage + full seed stage. The result showed that irrigation for peanut on flowering stage and full seed stage increased growth duration, leaf area, Fv/m and yield of L14 peanut variety. The high grain pod yield (3.12 tons/ha) with high economic value was obsered in the CT 3 treatment (irrigation at flowering stage).
Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trong điều kiện vụ Xuân tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm gồm 8 công thức tưới nước bổ sung được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần nhắc lại bao gồm: CT 1: Không tưới (Đối chứng); CT 2: Tưới nước giai đoạn cây con; CT 3: Tưới nước giai đoạn ra hoa rộ; CT 4: Tưới nước giai đoạn quả chắc; CT 5: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn ra hoa rộ; CT 6: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn quả chắc; CT 7: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn ra hoa rộ + giai đoạn quả chắc; CT 8: Tưới nước giai đoạn ra hoa rộ + giai đoạn quả chắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tưới nước bổ sung cho giống lạc L14 ở các giai đoạn ra hoa rộ, giai đoạn quả chắc có tác dụng kéo dài thời gian sinh trưởng, tăng diện tích lá, tăng hiệu suất huỳnh quang diệp lục và năng suất cho giống lạc L14. Công thức tưới nước bổ sung ở giai đoạn ra hoa rộ (CT 3) là công thức cho năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế cao (3,12 tấn/ha).
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3652
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 27-34
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 27-34
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3652/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library