STUDY ON AGROBACTERIUM TUMEFACIENS-MEDIATED TRANSFORMATION OF GmDREB6 GENE IN VIETNAMESE SOYBEAN CULTIVAR DT22

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY ON AGROBACTERIUM TUMEFACIENS-MEDIATED TRANSFORMATION OF GmDREB6 GENE IN VIETNAMESE SOYBEAN CULTIVAR DT22
NGHIÊN CỨU BIẾN NẠP GEN GmDREB6 THÔNG QUA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Ở GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT22
 
Creator Phutthakone, Vaciaxa
Hồng, Trần Thị
Nhàn, Phạm Thị Thanh
Thủy, Vũ Thị Thu
Mậu, Chu Hoàng
 
Subject Biology/Biotechnology
Genetic transformation; Salt tolerance; Transgenic soybean; GmDREB6 gene; Cotyledon node
Sinh học/Công nghệ sinh học
Biến nạp di truyền; Chịu mặn; Đậu tương chuyển gen; Gen GmDREB6; Nách lá mầm
 
Description Transcription factor studies of the DREB subfamily have confirmed that GmDREB6 is related to salt tolerance in soybean plants. In this report, the GmDREB6 gene was used to genetically transform into 450 cotyledons of soybean cultivar DT22 through Agrobacterium tumefaciens carrying transgenic vector pBI121_GmDREB6. Of the samples infected with recombinant A. tumefaciens, 185 transformed samples were regenerated multiple-shoots and 583 shoots were produced. Selective results by kanamycin antibiotic in SIM and SEM medium obtained 109 shoots to switch to rooting medium and 53 plants were planted on the substrate and 12 plants growing normally under greenhouse conditions. Molecular analysis of 12 transgenic lines in the T0 generation had 8 lines positive for PCR, the transgenic efficiency at the PCR analysis stage was 1.78%.
Các nghiên cứu về nhân tố phiên mã thuộc phân họ DREB đã xác nhận rằng GmDREB6 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây đậu tương. Trong báo cáo này, gen GmDREB6 được sử dụng để biến nạp vào 450 mảnh lá mầm của giống đậu tương ĐT22 thông qua Agrobacterium tumefaciens mang vector chuyển gen pBI121_GmDREB6. Trong số các mẫu được lây nhiễm bởi A. tumefaciens tái tổ hợp đã có 185 mẫu tạo chồi và có 583 chồi được tạo ra. Sau chọn lọc bằng kanamycin trong môi trường SIM và SEM đã thu được 109 chồi chuyển sang môi trường ra rễ, kết quả có 53 cây được trồng trên giá thể và 12 cây sinh trưởng bình thường trong điều kiện nhà lưới. Phân tích phân tử của 12 dòng cây chuyển gen ở thế hệ T0 đã có 8 dòng dương tính với PCR, hiệu suất chuyển gen ở giai đoạn phân tích là 1,78%.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3833
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 57-64
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 57-64
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3833/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library