EFFECT OF AGE ON VARIATION IN PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF Acacia mangium PLANTED IN THAI NGUYEN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EFFECT OF AGE ON VARIATION IN PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF Acacia mangium PLANTED IN THAI NGUYEN
ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN
 
Creator Đoàn, Dương Văn
Thái, Nguyễn Văn
Mạnh, Khổng Văn
 
Subject Công nghệ chế biến gỗ; Khoa học gỗ
Wood science; Acacia mangium; Air-dry density; Tree age; MOE; MOR

Khoa học gỗ; Keo tai tượng; Khối lượng thể tích; Tuổi cây; MOE; MOR
 
Description This study aimed to investigate the effect of age on some physical and mechanical properties of Acacia mangium planted in Thai Nguyen province such as air-dry density (AD), modulus of rupture (MOR), and modulus of elasticity (MOE). The small specimens with dimensions of 20 (radial)  20 (tangential)  320 (longitudinal) mm were cut at breast height of 7-, 10-, 14-year-old sample trees. The mean values of AD at 12% moisture content of 7-, 10-, 14-year-old A. mangium were 0.48, 0.51, and 0.53 g/cm3, respectively. The mean values of MOR of 7-, 10-, 14-year-old A. mangium were 64.38, 71.59, and 73.46 MPa, respectively, while these values of MOE were 7.31, 8.77, and 9.10 GPa, respectively. AD had a significant positive linear relationship with mechanical properties at all age levels. This suggests that AD could be a useful parameter to predict static bending strength of A. mangium wood. AD, MOR, and MOE exhibited a considerably increasing trend from age 7 to age 10 before stabilizing to age 14. This result will be an important reference for forest growers whether to extent planting time of A. mangium after 10 years or not.
Nghiên cứu này nhằm điều tra ảnh hưởng của tuổi đến một số tính chất vật lý và cơ học của gỗ Keo tai tượng trồng tại Thái Nguyên như: khối lượng thể tích (AD), độ bền uốn tĩnh (MOR), và mô đun đàn hồi uốn tĩnh (MOE). Các mẫu gỗ có kích thước 20 (xuyên tâm)  20 (tiếp tuyến)  320 (dọc thớ) mm được cắt từ vị trí ngang ngực của các cây mẫu ở tuổi 7, 10, và 14. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: giá trị trung bình AD ở độ ẩm 12% của Keo tai tượng tuổi 7, 10, và 14 lần lượt là 0,48 g/cm3, 0,51 g/cm3, và 0,53 g/cm3. Giá trị trung bình MOR của gỗ Keo tai tượng tuổi 7, 10, và 14 lần lượt là 64,38 MPa, 71,59 MPa, và 73,46 MPa, trong khi đó giá trị MOE lần lượt là 7,31 GPa, 8,77 GPa, và 9,10 GPa. AD có mối tương quan dương rõ ràng với các tính chất cơ học ở tất cả các tuổi trong nghiên cứu này. Điều này gợi ý rằng AD có thể là một thông số hữu ích để dự đoán được các tính chất cơ học của gỗ Keo tai tượng trồng tại Thái Nguyên. Cả AD, MOR, và MOE đã tăng lên đáng kể từ tuổi 7 đến tuổi 10 nhưng sau đó tăng chậm dần và có xu hướng không thay đổi đến tuổi 14. Kết quả của nghiên cứu này là tài liệu tham khảo quan trọng cho người trồng rừng Keo tai tượng khi quyết định có nên kéo dài thời gian trồng sau 10 năm hay không.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3689
10.34238/tnu-jst.3689
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 50-56
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 50-56
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3689/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library