STUDY IN VITRO REGENERATION AND TRANSFORMATION SYSTEMS OF CUCUMBER VARIETY CHOKA F1 USING GUS REPORTER GENE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY IN VITRO REGENERATION AND TRANSFORMATION SYSTEMS OF CUCUMBER VARIETY CHOKA F1 USING GUS REPORTER GENE
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN CHỈ THỊ VÀO GIỐNG DƯA CHUỘT CHOKA F1
 
Creator Trang, Hoàng Thị Huyền
Linh, Hoàng Khánh
Linh, Nguyễn Thị
Duy, Trịnh Đình
Thảo, Lê Thị Như
Ngọc, Phạm Bích
Hà, Chu Hoàng
Phát, Đỗ Tiến
 
Subject
Cucumber; Regeneration; A. tumefaciens; Transformation; Choka F1
Agriculture
Dưa chuột; Tái sinh; A. tumefaciens; Chuyển gen; Choka F1
 
Description This study was performed to establish and develop efficient procedures for Agrobacterium-mediated transformation and regeneration of an inbred cucumber cultivar, which provides a potential protocol to transfer gene of interest into cucumber as well as further research on genome editing in cucumber in Vietnam. In this procedure, cucumber seed sterilization was well performed using 15% NaClO for 15 min. The frequency of multiple shoot induction was 61.76% and the number of regenerated shoots per sample was 2.45 on MS basal medium added 1.5 mg/L BAP and 1 mg/L ABA. The rooting frequency ranged from 45% to 85% and the whole regenerated plants were formed on MS medium supplemented with 20 g/L sucrose. The in vitro regenerated cucumber plants were successfully transferred and grown on vermiculite under greenhouse conditions with a survival rate of 66.67%. These medium components and the regeneration procedure were successfully utilized to transfer gus reporter gene into the Choka F1 variety using the Agrobacterium-mediated method. The GUS staining and PCR analysis using specific primers demonstrated the presence and expression of gus gene in transgenic cucumber lines. The transformation frequency was preliminary recorded at 9.44%.
Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích phát triển quy trình tái sinh và chuyển gen thông qua vi khuẩn A. tumefaciens ở cây dưa chuột tạo cơ sở cho nghiên cứu chuyển các gen mục tiêu mang các tính trạng quý cũng như chỉnh sửa hệ gen trên các giống dưa chuột tại Việt Nam. Trong quy trình này, điều kiện khử trùng phù hợp là sử dụng NaClO 15% trong thời gian 15 phút. Tỉ lệ mẫu tạo đa chồi đạt 61,76% và số chồi trung bình đạt 2,45 chồi/ cụm mẫu cấy trên môi trường MS  bổ sung 1,5 mg/L BAP và 1 mg/L ABA. Tỷ lệ chồi phát sinh rễ và tạo cây hoàn chỉnh dao động từ 45% đến 85% trên môi trường cơ bản MS với 20 g/L sucrose. Cây con được chuyển ra, thích nghi và sinh trưởng trong điều kiện nhà lưới đạt tỷ lệ sống 66,67% trên giá thể vermiculite. Thành phần môi trường và các bước tái sinh được sử dụng trong biến nạp gen chỉ thị gus vào giống dưa chuột Choka F1 thông qua vi khuẩn A. tumefaciens. Sự có mặt và biểu hiện của gen chỉ thị gus trong các dòng dưa chuột chuyển gen được khẳng định thông qua phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu và phương pháp nhuộm GUS, tỷ lệ chuyển gen bước đầu ghi nhận đạt 9,44%.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Vietnam Academy of Science and Technology
 
Date 2021-01-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3896
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 83-91
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 83-91
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3896/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library