RESEARCHING FACTORS AFFECTING THE LIVING OF LOCAL PEOPLE BASED ON FORESTS IN THE SPECIAL USE FOREST ATK, DINH HOA, THAI NGUYEN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESEARCHING FACTORS AFFECTING THE LIVING OF LOCAL PEOPLE BASED ON FORESTS IN THE SPECIAL USE FOREST ATK, DINH HOA, THAI NGUYEN
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG SỐNG DỰA VÀO RỪNG TẠI KHU VỰC RỪNG ĐẶC DỤNG ATK ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN
 
Creator Hùng, Nguyễn Tuấn
Quân, Trần Công
Công, Vũ Đức
Thuận, Đào Hồng
 
Subject
ATK Dinh Hoa; Ethnic Minorities; Research; Special Use Forest; Livelihood; Buffer Zone

ATK Định Hóa; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu; Rừng đặc dụng; Sinh kế; Vùng đệm
 
Description This study examines major factors affecting the livelihoods of local people who depend on forest resources in 03 communes in the buffer zone of special-use forest Dinh Hoa, Thai Nguyen including Phu Dinh, Diem Mac and Thanh Dinh. To get the results, the study interviewed 135 households related to forest management in 03 communes by using stratified sampling (45 good, 45 average and 45 poor). Factors affecting people's livelihoods were determined by a linear function. The research results show that people here were still dependent on forest resources; 46.11% of the households were good, the average and poor households occupied  48.25% and 42.08% respectively. Research on factors affecting livelihoods (income) of the people was shown through the following model: thunhap = -4.531 + 3.169 taphuanqlbvr + 0.00049 dientich + 1.333 laodong + 7.022 hocvan + 0.563 tuoi. The equation showed that the educational attainment of the household heads affected the household's income with 100% significance.
Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương sống dựa vào tài nguyên rừng tại 03 xã vùng đệm khu rừng đặc dụng ATK Định Hóa, Thái Nguyên gồm Phú Đình, Điềm Mạc và Thanh Định. Để có được kết quả, nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn 135 hộ có liên quan đến quản lý rừng tại 03 xã theo cách thức chọn mẫu phân tầng (45 hộ khá, 45 trung bình và 45 nghèo). Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân được xác định bằng hàm tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân ở đây còn phụ thuộc vào tài nguyên rừng là rất lớn, trong đó hộ khá: 46,11%, hộ trung bình  48,25% và hộ nghèo 42,08%. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế (thu nhập) của người dân được thể hiện thông qua mô hình sau: thunhap = -4,531 + 3,169 taphuanqlbvr + 0,00049 dientich + 1,333 laodong + 7,022 hocvan + 0,563 tuoi. Từ phương trình cho thấy trình độ học vấn của chủ hộ có ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình với có mức ý nghĩa 100%.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3643
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 42-49
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 42-49
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3643/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library