THE EFFECT OF MILK FEED SUPPLEMENTATION ON EGG PRODUCTION AND EGG QUALITY OF DOMINANT LAYING HENS FROM 53 TO 66 WEEKS OF AGE RAISED IN THAI NGUYEN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE EFFECT OF MILK FEED SUPPLEMENTATION ON EGG PRODUCTION AND EGG QUALITY OF DOMINANT LAYING HENS FROM 53 TO 66 WEEKS OF AGE RAISED IN THAI NGUYEN
ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA GÀ DOMINANT DÒNG D723 GIAI ĐOẠN 53 - 66 TUẦN TUỔI NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN
 
Creator Thăng, Trần Văn
Hòa, Nguyễn Hữu
 
Subject Animal Science
dominant laying hens; egg quality; egg production; feed consumption; Milk feed

gà đẻ Dominant; chất lượng trứng; năng suất trứng; tiêu tốn thức ăn; Milk feed
 
Description The objective of this study was to determine the effect of Milk feed supplementation on egg production and egg quality of Dominant laying hens from 53 to 66 weeks of age. The study was designed into two groups including the control group (no supplementation Milk feed) and the treatment group (supplementation 0.4% Milk feed). Each group had 85 birds, replication 3 times with 6 experimental units. The results showed that the egg-laying rate, egg production and egg weight in the control and treatment groups were 70.50 % and 73.25%; 4.94 eggs/hen/week and 5.13 eggs/hen/week; 60.95 g/egg and 61.37 g/egg, respectively. There were no significant differences on egg quality parameters between the control and treatment groups. At the age of 62 weeks, the yolk color of eggs in the control and treatment groups were 11.2 and 12.4. Feed conversion rate for 10 eggs in the control and treatment were 1.56 kg and 1.52 kg, respectively. Therefore, Milk feed supplementation with level of 0.4% to the feed of Dominant laying hens from 53 to 66 weeks of age increased their survival rate, and improved remarkably egg-laying rate, egg production and egg weight.
Mục đích của nghiên cứu là xác định được ảnh hưởng của việc bổ sung Milk feed đến năng suất và chất lượng trứng thương phẩm của gà Dominant dòng D723 giai đoạn 53 - 66 tuần tuổi. Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp chia lô, gồm 2 lô là lô đối chứng (không bổ sung Milk feed) và lô thí nghiệm bổ sung Milk feed với mức 0,4% thức ăn hỗn hợp. Mỗi lô có 85 con, nhắc lại 3 lần và có 6 đơn vị thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và khối lượng trứng ở lô đối chứng và thí nghiệm lần lượt là 70,50% và 73,25%; 4,94 quả/mái/tuần và 5,13 quả/mái/tuần; 60,95 g/quả và 61,37 g/quả. Không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về các chỉ tiêu chất lượng trứng giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng. Ở tuần tuổi 62, màu lòng đỏ ở lô đối chứng và lô thí nghiệm lần lượt là 11,2 và 12,4. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng ở lô đối chứng và lô thí nghiệm tương ứng là 1,56 kg và 1,52 kg. Như vậy, khi bổ sung Milk feed với mức 0,4% vào thức ăn cho gà đẻ trứng giống Dominant dòng 723 giai đoạn đẻ từ tuần tuổi 53 - 66 đã làm tăng tỷ lệ nuôi sống, cải thiện đáng kể tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và khối lượng trứng.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3669
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 3-11
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 3-11
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3669/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library