DETERMINING THE FACTORS AFFECTING ECONOMIC DEVELOPMENT IN NEW RURAL CONSTRUCTION TOWARDS URBANIZATION IN PHO YEN TOWN, THAI NGUYEN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DETERMINING THE FACTORS AFFECTING ECONOMIC DEVELOPMENT IN NEW RURAL CONSTRUCTION TOWARDS URBANIZATION IN PHO YEN TOWN, THAI NGUYEN PROVINCE
XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Bẩy, Lê Văn
Tài, Đỗ Anh
 
Subject
Factors; Economic development; New rural construction; Urbanization; Pho Yen town
Y Dược
Nhân tố; Phát triển kinh tế; Nông thôn mới; Đô thị hóa; Thị xã Phổ Yên
 
Description The research results have shown 9 factors affecting economic development in new rural construction towards urbanization in Pho Yen town, Thai Nguyen province, including: (1) Self conditions course; (2) Infrastructure; (3) Science and technology; (4) Human resources; (5) The association in production; (6) The connection between enterprises and farmers and producer households; (7) Industrial and urban development; (8) State capital support; (9) The State's rural economic development policy. The factors are built through observed variables. After adopting analytical techniques, the author removed the unreliable variables and finally built the multiple regression equation. The model shows that the two most important factors affecting the agricultural economic development in new rural construction in Pho Yen town are production factors and support factors of the locality and the State. This result is very important for the locality to have a basis to concentrate in giving appropriate solutions and to have the right investment in rural economic development in the locality.
Bài viết chỉ ra 9 nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: (1) Điều kiện tự nhiên; (2) Kết cấu hạ tầng; (3) Khoa học kỹ thuật; (4) Nguồn nhân lực; (5) Sự liên kết trong sản xuất; (6) Sự kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân, hộ sản xuất; (7) Sự phát triển của khu công nghiệp và đô thị; (8) Sự hỗ trợ vốn của Nhà nước; (9) Chính sách phát triển kinh tế nông thôn của Nhà nước. Các nhân tố này được xây dựng thông qua các biến quan sát. Sau khi thông qua các kỹ thuật phân tích, tác giả đã loại bỏ các biến không tin cậy cuối cùng xây dựng được phương trình hồi quy bội. Mô hình chỉ ra, hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại thị xã Phổ Yên là yếu tố sản xuất và yếu tố hỗ trợ vốn của địa phương và Nhà nước. Kết quả này hết sức quan trọng để địa phương có căn cứ tập trung trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp và có sự đầu tư đúng hướng trong phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3894
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 148-158
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 148-158
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3894/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library