KNOWLEDGE, ATTITUDES AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE PATIENT SAFETY AMONG HEALTH WORKERS AT THE GENERAL HOSPITAL OF MOC CHAU DISTRICT, SON LA 2019

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KNOWLEDGE, ATTITUDES AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE PATIENT SAFETY AMONG HEALTH WORKERS AT THE GENERAL HOSPITAL OF MOC CHAU DISTRICT, SON LA 2019
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC CHÂU NĂM 2019
 
Creator Hà, Nguyễn Thị Hải
Huệ, Trần Thị Thanh
Thu, Nguyễn Thị
Anh, Nguyễn Thị Tú
Tân, Trương Thị
Hương, Trần Thu
 
Subject Y te cong cong
Patient safety; Knowledge; Attitudes; Health workers; Moc Chau District General Hospital

An toàn người bệnh; Kiến thức; Thái độ; Nhân viên y tế; Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu
 
Description This study was conducted to describe 170 medical staff’s knowledge, attitudes and analysis of some factors related to patient safety at the General Hospital in Moc Chau district, Son La province by cross-sectional method. The results showed that subjects with correct knowledge of patient safety accounted for 60.6%. The leading causes of medical errors or patient health care insecurity were personal errors (89.4%), system errors (59.4%) and management, administration and the environment work (50%). All health workers were subject to medical errors with severe consequences (over 98%). The rate of study respondents with correct attitudes toward patient safety was very high (99.4%). Factors associated with knowledge and attitudes about patient safety among health workers were found to be education level, andthe average weekly working hours.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả kiến thức, thái độ và phân tích một số yếu tố liên quan đến an toàn người bệnh của 170 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, Sơn La bằng phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả cho thấy đối tượng có kiến thức về an toàn người bệnh đúng chiếm 60,6%. Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai sót trong y khoa/sự mất an toàn người bệnh là do lỗi cá nhân (89,4%), lỗi hệ thống (59,4%) và do quản lý, điều hành và môi trường làm việc (50%). Tất cả các nhân viên y tế đều có nguy cơ mắc sự cố y khoa và để lại nhiều hậu quả nặng nề nhất (trên 98%). Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có thái độ đạt về an toàn người bệnh khá cao (99,4%), tỷ lệ không đạt chỉ 0,6%. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ của nhân viên y tế về an toàn người bệnh là trình độ học vấn và khối lượng công việc trung bình hàng tuần của nhân viên y tế.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3557
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 112-119
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 112-119
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3557/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library