PREPARATION OF SUBLINGUAL TABLET OF FELODIPIN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PREPARATION OF SUBLINGUAL TABLET OF FELODIPIN
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN ĐẶT DƯỚI LƯỠI CHỨA FELODIPIN
 
Creator Thịnh, Ngô Thị Xuân
Hòa, Hà Thanh
Lợi, Hà Quang
Tuấn, Phạm Quốc
Hưng, Đào Việt
Quỳnh, Nguyễn Thu
Hương, Trần Thị Thu
Luận, Hoàng Đức
Anh, Trần Thị Vân
 
Subject
Preparation; Felodipine; Solid dispersion system; Orally disintegrating tablet; Lutrol F127
Y Dược
Bào chế; Felodipin; Hệ phân tán rắn; Viên nén rã nhanh; Lutrol F127
 
Description This study was conducted to prepare orally disintegrating tablets containing the solid dispersion system of felodipin by wet granulation method. The solid dispersion system of felodipin was prepared by solvent evaporation method. We investigated the effects of water-body polymers used as carriers, including PVP K30, HP β - cyclodextrin, PEG 6000 and the ratio of the active substance Lutrol F127 on the solubility of felodipin from the solid dispersion system. We studied the effect of the type and rate of super-disintegration excipients, including crosscarmellose sodium, sodium starch glyconate, L-HPC and the rate of filled excipients including lactose, manitol on the rate of felodipin release and disintegration time of tablets. We evaluated the solubility of felodipin from tablet in pH 6.5 phosphate buffer with 0.5% sodium lauryl sulfate and photometric measurement at 362 nm. This study selected the optimal formulation of sublingual tablets containing solid dispersion system with the ratio of felodipin : PVP K30 : Lutrol F127 as 1 : 3 : 1, disintegrant excipients sodium starch glyconate 7% and filler excipients, including 28.7 mg lactose and 23.0 mg manitol. The dosage form was dissolved with 87.52% of felodipin after 5 minutes and completely dissolved in 48 seconds.
Nghiên cứu này tiến hành bào chế viên nén rã nhanh chứa hệ phân tán rắn của felodipin bằng phương pháp xát hạt ướt. Hệ phân tán rắn của felodipin được bào chế bằng phương pháp bốc hơi dung môi. Khảo sát ảnh hưởng của các loại polyme thân nước được sử dụng làm chất mang gồm: PVP K30, HP β – cyclodextrin, PEG 6000 và tỷ lệ chất diện hoạt Lutrol F127 đến khả năng hòa tan của felodipin từ hệ phân tán rắn. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và tỷ lệ tá dược siêu rã natri crosscarmellose, natri starch glyconat, L-HPC và tỷ lệ tá dược độn lactose, manitol đến tốc độ giải phóng felodipin và thời gian rã của viên. Đánh giá khả năng hòa tan felodipin trong môi trường đệm phosphat pH 6,5 với 0,5% natri lauryl sulfat và đo quang ở bước sóng 362 nm. Nghiên cứu đã lựa chọn được công thức tối ưu bào chế viên nén đặt dưới lưỡi chứa hệ phân tán rắn với tỷ lệ felodipin : PVP K30 : Lutrol F127 là 1 : 3 : 1, tá dược rã ngoài natri starch glyconat 7% và tá dược độn gồm 28,7 mg lactose và 23,0 mg manitol. Viên bào chế được hòa tan 87,52% felodipin sau 5 phút và rã hoàn toàn trong 48 giây.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3849
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 74-82
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 74-82
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3849/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library