МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ АДМІНІСТРАТОРІВ ОРГАНІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ АДМІНІСТРАТОРІВ ОРГАНІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ
METHODOLOGY OF TRAINING ADMINISTRATORS OF IT-ADMINISTRATION BODIES OF THE UNIFIED STATE RESERVES REGISTER
 
Creator Правдивець, О.М.
Холін, В.М.
 
Subject методика
адміністратор
органи адміністрування
Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
methodology
administrator
IT-administration bodies
Unified State Reserves Register
 
Description У статті за результатами аналізу існуючого методичного апарату, з урахуванням вимог нормативно-правових актів, сучасного стану Збройних Сил України та відповідних фахових компетентностей розроблено методику підготовки адміністраторів органів адміністрування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”. Метою даної статті є розробка методики підготовки адміністраторів органів адміністрування ЄДРВ. За основу роботи взято діючу методику підготовки операторів Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних районних (міських) військових комісаріатів, яка ґрунтується на поєднанні вивчення процесу документального ведення військового обліку військовозобов’язаних з оволодінням практичними навичками роботи в спеціалізованому програмному забезпеченні автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг". До цієї системи  введено вивчення функціоналу адміністрування автоматизованої системи на рівні обласних військових комісаріатів та управлінь оперативних командувань. При цьому, особливостями методики проведення занять з адміністраторами Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних є сполучення методів пояснювально-лекційного та репродуктивного методу. Зазначена методика надає можливість у скорочені терміни здійснити якісну підготовку адміністраторів органів адміністрування Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних з оволодіння вміннями та навичками відповідно до визначених професійних компетентностей, достатніх для практичного виконання ним їх функціональних обов’язків за посадою. Отримані результати досліджень можуть бути використані в ході розробки стандарту індивідуальної фахової підготовки адміністраторів органів адміністрування Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних.
The article based on the analysis of the existing methodological apparatus, taking into account the requirements of legal acts, the current state of the Armed Forces of Ukraine, and relevant professional competencies there was developed a Methodology of Training Administrators of IT-Administration Bodies of the Automated Information And Analytical System of the Unified State Reserves Register "Oberig". The work is based on the current Methodology of Training Operators of the Unified State Reserves Register of district (city) military commissariats, which is based on a combination of studying the process of documenting military accounting of conscripts with obtaining practical skills in specialized software automated information and telecommunications system "Oberig". The purpose of this article is to develop a methodology for training administrators of USRE administration.  This system introduced the study of the functionality of the administration of the automated system at the level of regional military commissariats and directorates of operational commands. At the same time, the peculiarities of the Methodology of conducting classes with the administrators of the Unified State Reserves Register are the combination of explanatory-lecture and reproductive methods. This Methodology provides an opportunity in a short time to carry out quality training of administrators of IT-administration bodies of the Unified State Reserves Register to acquire skills and abilities in accordance with certain professional competencies sufficient for the practical performance of their functional duties. The obtained research results can be used in the development of a standard of individual professional training of administrators of the IT-administration bodies of the Unified State Reserves Register.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2020-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/327
 
Source Science Notes of KROK University; No. 3 (59) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 135-146
Вчені записки Університету «КРОК»; № 3 (59) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 135-146
2663-2209
2307-6968
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/327/355
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library